všeobecné podmienky poskytovania služieb

Všeobecné podmienky poskytovania služieb

Všeobecné podmienky poskytovania služieb predplatného a výroby a distribúcie multimediálnych obsahov (ďalej len „VOP“)W PRESS, a. s. so sídlom Partizánska 2, Bratislava, PSČ 811 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3464/B.

1. Úvodná časť

1.1. Spoločnosť W PRESS, a. s. so sídlom Partizánska 2, Bratislava, PSČ 811 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3464/B (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 35907266, IČO: 35 907 266, IČ DPH: SK2021898538, DIČ: 2021898538, kontaktný e-mail: predplatne@tyzden.sk, kontaktné telefónne číslo: +421 915 396 675, je poskytovateľom služieb predplatného časopisu, digitálneho predplatného a služieb výroby a distribúcie informačných a multimediálnych obsahov (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

1.2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (www.tyzden.sk).

1.6. Predplatiteľom sa rozumie osoba, ktorej je titul poskytovateľstva dodávaný formou predplatného. Pre predplatiteľa platí článok 2 všeobecných podmienok v plnom rozsahu, pokiaľ predplatiteľ uzavrel zmluvu o predplatnom. Pokiaľ zmluvu o predplatnom uzavrela v prospech predplatiteľa iná osoba – platca, platia pre predplatiteľa ustanovenia časti B všeobecných podmienok primerane (ako pre osobu, v ktorej prospech bola uzavretá zmluva o predplatnom).

1.7. Platcom sa rozumie osoba, ktorá uzavrela zmluvu o predplatnom a platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa. Pre platcu platí primerane ustanovenie časti B o predplatiteľovi (ako pre osobu, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy v prospech tretieho).

1.8. Zmluva o predplatnom sa riadi Obchodným zákonníkom, ak sú naplnené podmienky § 1 Obchodného zákonníka, v inom prípade Občianskym zákonníkom.

1.9. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, ktorý ju uzatvára, a platca, povinný zoznámiť sa s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Platca je povinný v rovnakej lehote oboznámiť predplatiteľa s týmito všeobecnými podmienkami a zabezpečiť jeho súhlas s nimi.

1.10. Zmluva o predplatnom vzniká buď prvým doručením periodika predplatiteľovi zo strany poskytovateľa na základe uskutočnenia objednávky predplatného (ďalej iba „objednávka“) zo strany predplatiteľa (resp. platcu) u poskytovateľa, alebo doručením potvrdenia objednávky predplatiteľovi podľa toho, ktorý z úkonov je poskytovateľom uskutočnený skôr.

1.11. Objednávku je možné uskutočniť: doručením riadne vyplneného predplatiteľského kupónu (uverejneného napr. v periodiku, na internete, zaslaným poštou a pod.) poskytovateľovi alebo objednávkou bez využitia kupónu, cez predplatiteľskú stránku na www.tyzden.sk doručenou osobne, poštou, elektronickou poštou, pokiaľ nie je v podmienkach marketingovej akcie uvedené inak. Povinný obsah objednávky je určený v prílohe 1 všeobecných podmienok. Predplatiteľ / platca je povinný uviesť v objednávke pravdivé údaje. Ak nie je objednávka úplná, nepovažuje sa za platne uskutočnenú, poskytovateľ je však podľa svojho uváženia oprávnený akceptovať aj neúplné objednávky.

1.12. Akceptovanie objednávky potvrdí poskytovateľ predplatiteľovi alebo platcovi, ktorý ju uskutočnil písomne alebo elektronicky, zaslaním faktúry, alebo ePOUKAZ-om poštou alebo prostredníctvom e-mailu.

1.13. Poskytovateľ nie je povinný akceptovať objednávku a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku uskutočnila, informovať.

2. Zmluva o predplatnom

2.1 Zmluvou o predplatnom sa poskytovateľ zaväzuje dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky periodika (ďalej iba predplatné) a predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu splatnú vždy za určité časové obdobie (ďalej iba predplatiteľské obdobie).

2.2 Doručovanie objednaných výtlačkov týždenníkov bude začaté najviac do 14 dní od pripísania úhrady predplatného na účet poskytovateľa.

2.3 Pri objednávkach v rámci marketingovej akcie nie je spravidla možné dohodnúť termín začiatku doručovania neskorší ako jeden mesiac od dátumu doručenia objednávky pokiaľ poskytovateľ nerozhodne inak.

2.4 Výtlačok je doručený jeho vložením do poštovej schránky alebo osobným prevzatím poverenou osobou. Predplatiteľ je povinný zaistiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobiehajúcimi psami a pod.) alebo musí zaistiť možnosť osobného prevzatia doručovaných výtlačkov. Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom alebo názvom predplatiteľa a musí umožňovať volné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo k poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred vytiahnutím nepovolanou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcej vete.

2.5 Predplatné tlačeného vydania periodika v rámci Slovenskej republiky je doručované v spolupráci so zmluvným distribútorom Petit Press, a. s., IČO: 35790253, so sídlom Lazaretská 2, Bratislava, 811 08. Platby za predplatné tlačeného vydania doručovaného v rámci Slovenskej republiky sú preto pripisované priamo na bankový účet distribútora, za účelom efektívneho a urýchleného spracovania objednávky a následného zaradenia predplatiteľa do zoznamu aktívnych predplatiteľov tlačeného vydania periodika v rámci Slovenskej republiky.

2.6 Predplatné tlačeného vydania periodika doručovaného mimo Slovenskej republiky, predplatné v zvýhodnenom balíku s ročným predplatným do online a online predplatné sú spravované priamo poskytovateľom W PRESS, a. s., a preto platby za tieto formy predplatného sú pripisované priamo na účet W PRESS, a. s.

2.7 Rôzne akciové ponuky predplatného platia podľa podmienok uvedených na danej stránke predplatného, t.z. podmienky platby, rozsah vydaní, nasledujúca platba a pod. Nie je možné si vyžadovať iné podmienky uplatnenia takýchto akciový ponúk.

3. Reklamácia

3.1 Ak poskytovateľ nedoručí titul riadne a včas (nedoručenie predplateného počtu výtlačkov, nedoručenie titulu v deň vydania, doručenie neúplného alebo nekvalitne vytlačeného výtlačku a pod.), má predplatiteľ právo uplatniť reklamáciu u poskytovateľa.

3.2 V záujme kvalitného a účinného odstránenia reklamácie, je nutné reklamáciu uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa vydania výtlačku, ktorého sa reklamácia týka. Pre lehoty na reklamácie predplatiteľov – spotrebiteľov platia platné zákonné ustanovenia.

3.3 V prípade oprávnenej reklamácie, ktorá bude uplatnená u poskytovateľa ešte v deň vydania reklamovaných výtlačkov periodika a poskytovateľom v tento deň uznaná, doručí poskytovateľ predplatiteľovi dodatočne bezchybné výtlačky periodika v najbližšom možnom termíne, ak nebude také dodatočné doručenie možné, vráti poskytovateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné podľa článku 7. Poskytovateľ môže týmto spôsobom postupovať aj u reklamácii sporných.

3.4 Zákonné práva spotrebiteľov nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za chyby výtlačku a uplatnenie podmienok rozporu s kúpnou zmluvou sa pre spotrebiteľov riadi ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3.5 Reklamácie pre doručovanie tlačeného vydania v rámci Slovenskej republiky je možné uplatňovať u zmluvného distribútora pre doručovanie týchto vydaní: Petit Press, a. s., Lazaretská 2, 811 08 Bratislava, tel.: +421 2 323 77 777, email: predplatne@petitpress.sk

3.6 Ostatné reklamácie je možné uplatňovať priamo u poskytovateľa W PRESS, a. s., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, email: predplatne@tyzden.sk. Sú to konkrétne reklamácie ohľadne týchto foriem predplatného: doručovanie tlačeného vydania mimo územia Slovenskej republiky, zvýhodnený balík tlačeného predplatného spolu s prístupom do online, online predplatné

4. Zmeny v údajoch, zmeny v objednávke

4.1 Predplatiteľ je povinný oznámiť poskytovateľovi bezodkladne každú zmenu v údajoch, ktoré poskytovateľovi poskytol za účelom poskytovania predplatného (meno / názov, sídlo / miesto podnikania / bydlisko, adresa doručovania, bankový účet atď.) Poskytovateľ sa zaväzuje zmeniť doručovanie titulu v súlade s oznámenou zmenou v najbližšom možnom termíne. Predplatiteľ je oprávnený požiadať poskytovateľa o zabezpečenie zmeny spôsobu platenia ceny za predplatné. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť zmenu spôsobu platenia ceny za predplatné v súlade s touto žiadosťou v najbližšom možnom termíne.

4.2 Predplatiteľ je oprávnený požiadať poskytovateľa o zmenu počtu doručovaných výtlačkov. Ak dôjde v dôsledku akceptácie tejto zmeny poskytovateľom k zvýšeniu ceny za predplatné, zaväzuje sa predplatiteľ platiť zvýšenú cenu za predplatné, vrátane doplatku za zostávajúcu časť príslušného predplatiteľského obdobia.

4.3 Ak nebude vyššie uvedená zmena označená ako dočasná s určením doby jej trvania, bude považovaná za zmenu trvalú.

4.4 Predplatiteľ je oprávnený požiadať o prerušenie doručovania titulu na určenú dobu, najdlhšie však na obdobie troch mesiacov. Poskytovateľ nie je povinný dodávku prerušiť v prípade, keby celková doba prerušenia v priebehu jedného kalendárneho roku prekročila 6 mesiacov. Poskytovateľ sa zaväzuje prerušiť doručovanie titulu v súlade s touto žiadosťou od najbližšieho možného termínu alebo od neskoršieho termínu určeného v žiadosti.

4.5 V prípade uskutočnenia zmien: u fyzických osôb – nepodnikateľov sú písomnou formou s podpisom oprávnenej osoby vyžadované zmeny týchto údajov: spôsob platby, počet odoberaných výtlačkov, zmena platcu, číslo účtu, kód banky.

u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sú všetky zmeny vyžadované písomnou formou, a to s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou.

5. Marketingové akcie

5.1 Marketingovou akciou sa rozumie akcia poskytovateľa, v rámci ktorej poskytovateľ ponúka a poskytuje zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) predplatiteľovi pre prípad, že bude v rámci tejto akcie uzatvorená zmluva o predplatnom.

5.2 Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.

5.3 Objednávku je v prípade marketingovej akcie možné uskutočniť iba písomne s využitím predplatiteľského kupónu (uverejneného poskytovateľom napr. týždenníku, na internete a pod.) a je ho nutné doručiť poskytovateľovi poštou, osobne alebo elektronickou poštou. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.

5.4 Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Ak dôjde v tomto období k prerušeniu doručovania výtlačkov podľa bodu 4.4, predlžuje sa obdobie trvania zmluvy o predplatnom o dobu prerušenia tak, aby obdobie, počas ktorej je titul doručovaný, dosiahlo povinné obdobie trvania zmluvy o predplatnom uvedené v podmienkach marketingovej akcie. Prerušenie je však pri zmluve o predplatnom uzatvorenej v rámci marketingovej akcie možné iba dvakrát v priebehu povinného obdobia trvania akcie a to najviac na celkovú dobu 3 mesiacov. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom (nepočítajúc obdobie prerušenia doručovania) nemôže byť znížený počet odoberaných výtlačkov a stanovený rozsah podľa bodu 4.2. Ak je zmluva o predplatnom uzatvorená so záväzkom na dobu určitú, stanovenou ako povinná doba v podmienkach marketingovej akcie, mení sa po uplynutí tejto doby zmluva o predplatnom automaticky na zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, pokiaľ s tým predplatiteľ nevyjadril najmenej 31 pracovných dní pred uplynutím záväzku svoj nesúhlas.

5.5 Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného.

5.6 Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať a nie je možné znížiť počet odoberaných výtlačkov podľa bodu 4.2, pokiaľ boli tieto výtlačky objednané na základe marketingovej akcie. V prípade neuhradenia ceny za predplatné počas trvania záväzku je poskytovateľ oprávnený dlžnú čiastku za obdobie trvania záväzku podľa bodu 7.7 ďalej vymáhať.

5.7 V prípade, že dôjde v dobe trvania záväzku zmluvy o predplatnom uzatvorenej v rámci marketingovej akcie k jej zániku (napr. odstúpením), je predplatiteľ (platca) povinný vrátiť poskytovateľovi poskytnuté zvláštne plnenie a ak to nebude možné, nahradiť jeho všeobecnú cenu v peniazoch.

5.8 Zvláštne plnenie bude vždy odoslané na adresu platcu predplatného a to aj v prípade, keď jeho príjemcom bude predplatiteľ ako osoba odlišná od platcu. Zvláštne plnenie bude odoslané na adresu platcu ako poštová zásielka alebo kuriérskou službou.

5.9 Povinnosť poskytovateľa dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď predplatiteľ poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné.

6. Registrácia na www.tyzden.sk

6.1. Pre poskytovanie Služby informačného a multimediálneho obsahu je v niektorých prípadoch potrebné, aby bol Užívateľ zaregistrovaný do systému Poskytovateľa. Ide najmä o prípady poskytnutia obsahu zdarma a pre prípady zasielanie informačných emailov.

6.2. Na zaregistrovanie je potrebný iba email Užívateľa.

6.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať vybrané Služby informačného a multimediálneho obsahu podľa bodu 6.1. zaregistrovanému Užívateľovi bezplatne.

OSOBNÉ ÚDAJE

7. Zhromažďovanie informácií a ochrana osobných údajov užívateľov

7.1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Pre účely registrácie na www.tyzden.sk aj IP adresy a záznamy prihlásení sa Užívateľa. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Poskytovateľ zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje za účelom napĺňania predplatného, teda zasielanie výtlačkov časopisu a sprístupnenie multimediálneho obsahu, fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

7.2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 7.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 7.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.

7.4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

7.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov vrátane ochrany pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

7.6. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:

7.6.1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

7.6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.

7.6.3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.

7.6.4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.

7.6.5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

7.6.6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

7.6.7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

7.6.8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

7.6.9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

7.6.10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

7.6.11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

7.6.12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

7.6.13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

7.6.14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

7.6.15. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

a) oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

b) v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

c) konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

7.6.16. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.

7.6.17. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

7.6.18. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

7.7. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

7.7.1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: W PRESS, a. s. so sídlom Partizánska 2, Bratislava, PSČ 811 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3464/B (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 35907266, IČO: 35 907 266, IČ DPH: SK2021898538, DIČ: 2021898538, kontaktný e-mail: predplatne@tyzden.sk, kontaktné telefónne číslo: +421 915 396 675.

7.7.2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 7.1. tohto článku.

7.7.3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 7.1. tohto článku;

7.7.4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

7.7.5. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby a registrácie.

7.7.6. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

7.7.7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

7.7.8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 7.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

7.8. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

7.8.1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 7.7.

7.8.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

7.8.3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

7.8.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

7.8.5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

7.8.6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

7.8.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

7.8.8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

7.8.9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

7.9. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

7.9.1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

7.9.2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 7.9.1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

7.9.3. Informácie podľa bodu 7.9.1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

7.9.4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

7.10. Obmedzenie práv dotknutej osoby – O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

8. Podmienky platenia ceny za predplatné a používania predplatného

8.1. Predplatiteľ je povinný platiť poskytovateľovi za dodávku titulov cenu za predplatné podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Cena už zahŕňa náklady na doručenie titulu. Cenník predplatného je k dispozícii u poskytovateľa, v predplatiteľskom kupóne v časopise a taktiež na www.predplatne.tyzden.sk.

8.2. Predplatiteľské obdobia sú mesačné, polročné alebo ročné, ak nie je poskytovateľom stanovené inak.

8.3. Platba ceny za predplatné prebieha v dvoch režimoch v závislosti od toho, či je predplatiteľ fyzickou osobou alebo právnickou osobou

8.4. Predplatiteľ (resp. platca) v objednávke uvedie, či je fyzická alebo právnická osoba. Ak sa identifikuje ako právnická osoba, budú mu vystavované daňové doklady. Fyzickým osobám sa daňové doklady nevystavujú, pokiaľ o to písomne nepožiadajú. Žiadosť o vystavovanie daňových dokladov musí byť doručená poskytovateľovi v písomnej podobe (nová objednávka, zmena predplatiteľských údajov) alebo prostredníctvom predplatiteľského konta.

8.5. Platba ceny za predplatné

8.5.1 Cena za predplatné je splatná podľa spôsobu platenia (7.4.3). Dátum splatnosti je uvedený na písomnej informácii o výške ceny.

8.5.2 Na cenu za predplatné ani iné platby podľa zmluvy o predplatnom vystavuje poskytovateľ daňový doklad právnickým osobám pred úhradou iba na vyžiadanie.

8.5.3 Zákazník je oprávnený si na základe voľby vo svojom zákazníckom konte v časti Fakturačné údaje zvoliť možnosť automatického generovania daňového dokladu. Po 14 dňoch od platby nie je možné spätne vygenerovať daňové doklady za predošlé obdobia.

8.5.4 Cena za predplatné sa platí týmito spôsobmi: prostredníctvom služby CardPay, prostredníctvom služby TatraPay, prostredníctvom služby PayPal, prostredníctvom ePOUKAZ-u, bankovým príkazom alebo osobne v hotovosti v sídle poskytovateľstva W PRESS, a. s., Partizánska 2, 811 03, Bratislava.

8.5.5 Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky v prospech účtu poskytovateľa alebo v prospech účtu zmluvného distribútora, ako je uvedené v bode 2.4 tejto zmluvy.

8.5.6 Cena za predplatné platená službou TatraPay - Cenu za predplatné hradí predplatiteľ bankovým príkazom v Tatra banke vedúcej jeho účet a to na základe avíza k platbe zaslaného poskytovateľom, ktoré je poskytovateľ povinný odoslať predplatiteľovi vždy najneskôr do 7 pracovných dní pred splatnosťou. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená v avíze k platbe.

8.5.7 Cena za predplatné platená službou CardPay – Cenu za predplatné hradí predplatiteľ zadaním potrebných identifikačných údajov svojej kreditnej alebo debetnej karty do objednávkového a platobného formulára nachádzajúceho sa sa na predplatne.tyzden.sk.

8.5.8 Cena za predplatné platená službou PayPal – Cenu za predplatné hradí predplatiteľ prihlásením sa do svojho PayPalKonta apotvrdením platby po presmerovaní z objednávkového formulára nachádzajúceho sa na predplatne.tyzden.sk.

8.5.9 Cena za predplatné platená ePOUKAZ-om – cena za predplatné za predplatiteľské obdobia je splatná na základe predvyplneného formuláru ePOUKAZ-u, zasleného predplatiteľovi, v deň splatnosti uvedenom na poukážke. Tento poukaz musí byť predplatiteľovi odoslaný najneskôr 7 pracovných dní pred splatnosťou ceny za predplatné.

8.5.10 Cena za predplatné platená bankovým príkazom – Cenu za predplatné je predplatiteľ povinný hradiť bankovým príkazom v banke vedúcej jeho účet a to na základe avíza k platbe zaslaného poskytovateľom, ktoré je poskytovateľ povinný odoslať predplatiteľovi vždy najneskôr do 7 pracovných dní pred splatnosťou. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená v avíze k platbe.

8.5.11 Poskytovateľ zasiela predplatiteľovi avízo o vypršaní platnosti predplatného a k obnoveniu platbe predplatného pre všetky typy predplatného okrem mesačného predplatného digital.

8.5.12 Ak vznikne z akéhokoľvek dôvodu (napr. reklamácie, zníženia počtu pôvodne objednaných kusov, ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o predplatnom a pod.), povinnosť poskytovateľa vrátiť predplatiteľovi cenu za predplatné alebo jej časť (v prípade vystaveného daňového dokladu vystaví poskytovateľ daňový doklad – dobropis), môže poskytovateľ započítať voči tomuto svojmu záväzku akúkoľvek svoju pohľadávku.

8.6. Úhrada predplatného: Predplatné je uhradené v plnej výške na základe predpisu predplatného do troch pracovných dní pred dňom, v ktorom má začať doručovanie. Na základe úhrady predplatného v plnej výške vystaví poskytovateľ predplatiteľovi daňový doklad (iba ak je platca právnická osoba), dátumom príjmu platby je pripísanie celej čiastky predplatného na účet poskytovateľa alebo na účet zmluvného distribútora. Predplatné je považované za uhradené alebo čiastočne uhradené, pokiaľ predplatiteľ (platca), uvedie variabilný symbol, ktorý zodpovedá identifikácii položiek (číslo predpisu predplatného, číslo upomienky, príp. variabilný symbol uvedený na oznámení zápočtu).

8.7. Predplatiteľ, ktorý má zaplatený balíček Digital alebo Print + Digital, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.

8.8. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup predplatiteľa do systému a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

9. Trvanie a ukončenie zmluvy o predplatnom

9.1. Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu určitú, a to mesiac, pol rok alebo na rok. Ak predplatiteľ neobnoví z vlastnej vôle túto zmluvu zaplatením predplatného na ďalšie obdobie, platnosť zmluvy automaticky zaniká.

9.2. Zmluva sa automaticky predĺží o ďalšie obdobie, v prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje). Zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia.

9.3. Predplatiteľ je oprávnený zmluvu o predplatnom vypovedať kedykoľvek, to neplatí pre zmluvu o predplatnom uzavretú v rámci marketingovej akcie, ktorú nie je možné počas trvania záväzku vypovedať. Zmluvný vzťah končí uplynutím výpovednej lehoty 1 mesiac začínajúcou prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede poskytovateľovi alebo neskorším dňom určeným predplatiteľom vo výpovedi (rozhodujúci je obsah výpovede, nie jej označenie, napr. odhláška predplatného, žiadosť o ukončenie doručovania atď.)

9.4. Poskytovateľ je oprávnený zmluvu o predplatnom kedykoľvek vypovedať. Zmluvný vzťah skončí uplynutím výpovednej lehoty 1 mesiac začínajúcej prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede predplatiteľovi alebo neskorším dňom určeným poskytovateľom vo výpovedi.

9.5. Predplatiteľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnení, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ opakovane v jednom kalendárnom štvrťroku nebol predplatiteľovi v deň vydania riadne doručený výtlačok (bezchybné výtlačky v zodpovedajúcom počte) a tieto vady boli riadne a včas reklamované.

9.6. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnenia, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ budú opakovane vznikať problémy pri platobnom styku s predplatiteľom z dôvodu na strane predplatiteľa (uvedenie nesprávnych údajov v objednávke alebo neupozornenie na nezrovnalosti v potvrdení objednávky, neoznámenie zmien alebo ich neskoré oznámenie poskytovateľovi atď.) pokiaľ bude predplatiteľ v omeškaní s úhradou ceny za predplatné po dobu dlhšiu ako 30 dní alebo pokiaľ nebude predplatiteľ opakovane poskytovať súčinnosť pri prevzatí titulu (nebude možné titul doručovať). Predplatiteľ je však povinný uhradiť cenu za odobraté výtlačky.

9.7. Ostatné zákonné či zazmluvnené dôvody pre odstúpenie zostávajú nedotknuté.

9.8. Výpoveď aj odstúpenie je nutné previesť písomne s podpisom oprávnenej osoby (v prípade právnickych osôb a fyzických osôb – podnikateľov naviac s pečiatkou).

9.9. Odstúpením zaniká zmluvný vzťah zo zmluvy o predplatnom s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane alebo k neskoršiemu dátumu v odstúpení uvedenom.

9.10. Úkony a oznámenia predplatiteľa voči poskytovateľovi a naopak môžu byť uskutočnené písomne, ústne a inak, a doručované poštou, osobne, emailom, telefonicky a inak, ak nevyplýva z ostatných ustanovení upravujúcich zmluvu o predplatnom povinnosť určitej formy úkonu alebo oznámenia a jeho doručenia(ak nie je dojednaná forma alebo spôsob doručenia dodržaný, je taký úkon alebo oznámenie účinné, len ak preukáže strana, ktorá ho urobila, že sa s ním druhá strana mohla zoznámiť, to neplatí pre zmeny a zrušenia zmluvy o predplatnom). Iné kontaktné spojenia než sídlo poskytovateľa uvedené v časti A a kontaktné údaje zmluvného distribútra pre tlačenée vydania titulu v rámci územia SR uvedené v časti B, bod 2.4 sú pre účely zmluvy o predplatnom zverejnené v tiráži titulov poskytovateľstva.

9.11. Pre doručovanie písomností platí, že sa uskutočňuje na adresu sídla poskytovateľa alebo neskôr poskytovateľom oznámenú (napr. v tiráži titulov) predplatiteľovi. Doručovanie písomností predplatiteľovi sa vykonáva na adresu platcu uvedenú v objednávke alebo neskôr v písomnej podobe oznámenú poskytovateľovi. V prípade predplatiteľov – právnických osôb je možné vždy doručovať písomnosti do sídla uvedeného v obchodnom alebo inom príslušnom registri, v ktorom je predplatiteľ zapísaný. Pri doručovaní poštou platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa vráti odosielateľovi ako nedoručená (ako nevyzdvihnutá alebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručenia, napr. „adresát neznámy“, „adresát presťahovaný“, „zmena adresy“ a pod.)

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom upravujúce službu predplatného v dobe od 1.10.2013 a účinnosť týchto všeobecných podmienok sa stanovuje na dobu neurčitú.

10.2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o ukončení účinnosti týchto všeobecných podmienok, tým však nie sú dotknuté zmluvy o predplatnom uzatvorené do tej doby. V prípade, že poskytovateľ nahradí tieto všeobecné podmienky inými, môžu sa poskytovateľ a predplatiteľ / platca dohodnúť na zmene obsahu zmluvy o predplatnom tak, že sa zmluva o predplatnom bude od určeného dňa riadiť novými všeobecnými podmienkami poskytovateľa.

10.3. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť prílohu 1 tým však nie sú dotknuté zmluvy o predplatnom uzatvorené do tej doby.

10.4. Zvláštne dojednania medzi poskytovateľom a predplatiteľom / platcom odchyľujúce sa od týchto všeobecných podmienok majú prednosť.

10.5. Tieto VOP vstupujú do platnosti 25.5.2018.

Príloha č.1

K všeobecným podmienkam pre predplatné titulov poskytovateľstva W PRESS, a. s.

Povinné údaje objednávkového kupónu pre tlačené predplatné:

1. Doručovacia adresa: a) meno a priezvisko / názov firmy, b) ulica a číslo domu, c) PSČ a obec, d) telefón, e) email

2. Počet výtlačkov

3. Obdobie predplatného – pol rok/ rok

4. Spôsob platby: a) ePOUKAZ, b) CardPay, c) TatraPay, d) bankový prevod

5. IČO a IČ DPH (v prípade platiteľov dane v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty)

6. Adresa platcu (v prípade, že nie je totožná s doručovacou adresou)

7. Podpis – v prípade uskutočnenia objednávky písomne

8. Podpis a pečiatka – v prípade právnických osôb alebo u fyzických osôb – podnikateľov (v prípade uskutočnenia objednávky elektronicky e-mailovou poštou so zaručeným elektronickým podpisom)

Nepovinné údaje na objednávkovom kupóne

1. Dátum začatia doručovania

SÚBORY COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Nezabudnite si prečítať aj nasledujúci dokument: Informácie prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb.