všeobecné obchodné podmienky/inzercia

Všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou W PRESS a.s.

(platné od 1.1.2016)

I. Základné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú zmluvné vzťahy medzi vydavateľom W PRESS a. s., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35907266, IČ DPH: SK 2021898538 zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. – vložka č. 3464/B (ďalej len „vydavateľ") a zadávateľom inzercie (ďalej len „zadávateľ"), ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v médiách:

- týždenník .týždeň a elektronické médiá (internetový portál): www.tyzden.sk

1.2. V prípade tlačeného média sa pod pojmom inzercia rozumie časť tlačenej strany obsahujúcej informácie (napr. text, fotografia, obrázok), objednané inou osobou než vydavateľom príslušného média, ktoré netvoria redakčný text, ako aj prospektová príloha, čiže externá príloha, ak sú súčasne tieto informácie uverejnené za úplatu alebo inú protihodnotu. V prípade elektronického média sa pod pojmom inzercia rozumie akákoľvek informácia (napr. text, fotografia, obrázok), objednaná inou osobou ako prevádzkovateľom príslušného média, ktorá netvorí redakčný obsah príslušného média a je uverejnená za odplatu alebo inú protihodnotu, vo forme bannerovej, textovej alebo inej elektronickej inzercie, vrátane sponzoringu. Za inzerciu sa považujú všetky názory tretích osôb uvedené v tomto odseku uverejnené za odplatu alebo inú protihodnotu, aj keď nie sú určené na podporu predaja produktov či služieb zadávateľa (či inej osoby), pretože nie sú vykonávané v súvislosti s podnikateľskou činnosťou zadávateľa, či inej osoby.

1.3. Pod pojmom Zadávateľ sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie.

1.4. Zmluvné vzťahy sa popri týchto VOP riadia cenníkom inzercie platnom v čase uverejnenia, alebo objednania inzercie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a jeho aktuálna verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke: http://www.tyzden.sk/info/vseobecne/inzercia/

1.5. Vzťahy medzi vydavateľom a zadávateľom inzercie odlišné od týchto VOP, môžu byť upravené osobitnou zmluvou.

II. Postup zadávateľa pri objednávaní inzercie

2.1. Vydavateľ uverejní inzerciu výhradne na základe písomných objednávok, ktoré doručí zadávateľ vydavateľovi prostredníctvom pošty, osobne, kuriérom, faxom alebo elektronickou poštou (e-mailom). Právnu záväznosť nadobúda iba vydavateľom písomne potvrdená objednávka inzercie. Objednávka zadávateľa musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné pre riadne uverejnenie inzercie, najmä:

a. obchodný názov zadávateľa vrátane jeho korešpondenčnej a fakturačnej adresy, IČO, DIČ a bankového spojenia, na ktorú bude vydavateľ zasielať faktúru za uverejnenie inzercie

b. v prípade, že zadávateľom je reklamná agentúra, označenie klienta, v prospech ktorého zadávateľ inzerciu objednáva, vrátane názvu inzerovaného produktu (kampane),

c. názov média, v ktorom má byť inzercia uverejnená

d. prípadné požiadavky na umiestnenie inzercie (redakčná strana, požadované umiestnenie, rubrika, sekcia, podstránka a pod.)

e. formu inzercie alebo jej popis (plošná, riadková, vkladaná, vlepovaná, prebal, banner etc.)

f. farebnosť a rozmery inzercie (bannera), pri vkladanej inzercii hmotnosť uvedenú v gramoch, prípadne inú rozmerovú špecifikáciu

g. počet uverejnení (opakovaní, resp. počet zobrazení) a časová špecifikácia uverejnenia inzercie (termíny, resp. obdobie, v ktorom má byť inzercia zverejnená)

h. popis predlôh jednotlivých inzerátov v prípade ich striedania

i. stanovenie výšky odplaty,

j. dátum vystavenia objednávky, pečiatka a podpis oprávneného pracovníka zadávateľa.

2.2. Vydavateľ nepotvrdí objednávku, ktorú by vzhľadom na požadovaný deň uverejnenia, resp. plánované obdobie uverejnenia inzercie, nestihol včas spracovať. Pokiaľ vydavateľ nepotvrdí objednávku podľa predchádzajúcej vety, alebo nebude môcť zrealizovať objednávku podľa údajov uvedených v objednávke, alebo objednávka nebude obsahovať minimálne údaje uvedené v bode 2.1 týchto VOP, dá túto skutočnosť na vedomie zadávateľovi v lehote jedného (1) pracovného dňa. Obe zmluvné strany sa následne pokúsia nájsť zhodu medzi svojimi možnosťami a potrebami a túto skutočnosť si potvrdia novou objednávkou a kladným potvrdením.

2.3. Vydavateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku, keď uvedený text alebo vyobrazenie inzerátu môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP alebo inými záujmami vydavateľa. 2.4. Objednávky externých príloh, akákoľvek vkladaná, všívaná či vlepovaná inzercia alebo inzercia určená na prebaľovanie tlačených médií sú pre vydavateľa záväzné až po predložení konkrétnej vzorky (prebalu, pásky, vkladanej brožúry či letáku, ďalej len „vzorová príloha“) a po jej písomnom schválení zo strany vydavateľa.

2.5. Vystavením potvrdenia objednávky zo strany vydavateľa sú obe strany zaviazané k úplnej realizácii objednávky.

III. Zmeny objednávky

3.1. Predmet objednávky sa môže meniť čo do rozsahu jeho rozšírením alebo zúžením.

3.2. V prípade rozšírenia predmetu objednávky - doobjednaní - sa postupuje obdobne podľa predchádzajúceho článku tejto zmluvy. Po písomnom potvrdení zo strany vydavateľa sa doobjednanie, ako súčasť pôvodnej objednávky, stáva záväzným.

3.3. Zadávateľ môže jednostranne zrušiť objednávku po jej potvrdení bez akýchkoľvek nárokov a sankcií v lehote, v ktorej nie je nárok vydavateľa na uplatnenie storno poplatku, ktorý je uvedený v cenníku inzercie príslušného média.

3.4. Po lehote uvedenej v bode 3.3. tohto článku môže zadávateľ objednávku zrušiť, je však povinný zaplatiť vydavateľovi storno poplatok, ktorého výška je uvedená v cenníku inzercie príslušného média platného v čase uverejnenia inzercie, resp. v čase zrušenia objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vydavateľ má súčasne nárok aj na uhradenie nákladov, ktoré už boli vynaložené na realizáciu objednávky.

3.5. V prípade, že zadávateľ zmení objednávku po jej potvrdení tak, že sa zmenší jej rozsah, bude hradiť vydavateľovi storno poplatok v pomernej výške rozdielu medzi pôvodne objednaným a zníženým rozsahom predmetu objednávky. Vydavateľ má súčasne nárok aj na uhradenie nákladov, ktoré už boli vynaložené na realizáciu objednávky.

3.6. Zadávateľom rezervované termíny uverejnenia ako aj umiestnenia inzercie sú pre vydavateľa záväzné maximálne do termínu platnosti storno poplatkov uvedených v cenníkoch inzercie jednotlivých médií, platných v čase uverejnenia, resp. rezervácie inzercie. Vydavateľ akceptuje rezervácie inzercie iba v písomnej forme, pričom za platnú rezerváciu je možné považovať iba vydavateľom potvrdenú písomnú rezerváciu.

IV. Podklady a realizácia objednávky

4.1. Zadávateľ zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie všetkých podkladov nevyhnutných pre riadne uverejnenie inzercie (text, hotový inzerát, farebný nátlačok, banner, vkladaná inzercia alebo iný podklad) v zmysle požiadaviek stanovených v cenníkoch a technických podmienkach inzercie, či iných obvykle vyžadovaných podmienok vydavateľa. Vydavateľ nie je povinný tieto podklady po uverejnení inzercie uchovávať alebo ich vrátiť zadávateľovi. Zadávateľ zodpovedá aj za včasné dodanie materiálov vkladanej inzercie na vydavateľom stanovené miesta realizácie vkladania inzercie.

4.2. Ak vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu z dôvodu, že zadávateľ nedodal bezchybné podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal neskoro, je zadávateľ povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny inzercie.

4.3. Vydavateľ zaručuje kvalitu tlače bežnú pre požadované tlačové médium, kvalitu vysielania či zobrazenia bežnú pre požadované elektronické médiá, a to v rámci možností vyplývajúcich z dodaných podkladov, ako aj technických možností daného média.

4.4. Podklady k realizácii každej objednávky je zadávateľ povinný dodávať e-mailom vo formátoch stanovených v cenníku inzercie, prípadne na elektronickom médiu po dohode s inzertným grafikom, resp. povereným pracovníkom spoločnosti W PRESS, a to najneskôr v lehote uvedenej v harmonograme inzercie príslušného média.

4.5. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie v prípade, ak:

a. zadaná inzercia nebude zodpovedať uzavretej a vzájomne potvrdenej objednávke, uzavretej zmluve, či inej dohode alebo týmto VOP,

b. vydavateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu inzercie nie je daný dôvod pre jej odmietnutie z dôvodu, kedy obsah či uverejnenie inzercie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy,

c. inzercia svojím formátom či vyobrazením by mohla u čitateľov, resp. poslucháčov či divákov vyvolať dojem, že ide o súčasť redakčného obsahu príslušného média alebo názor vydavateľa ako prevádzkovateľa média,

d. bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam tretích osôb, s výnimkou prípadu, keď zadávateľom bude reklamná alebo mediálna agentúra a reklama bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam jej zákazníka,

f. bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov vydavateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa, jeho zamestnancov,

g. pôjde o inzerciu alebo propagáciu iných médií, a to predovšetkým konkurenčných médií vydavateľa, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom

h. pôjde o politickú inzerciu, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom

4.6. Ak nie je písomne výslovne dohodnutý termín uverejnenia inzercie, vydavateľ uverejní inzerciu v najbližšom možnom termíne ním určenom v závislosti od kapacitných možností daného média.

4.7. Ak nie je písomne výslovne dohodnuté konkrétne umiestenie inzercie, vydavateľ uverejní inzerciu v závislosti od kapacitných možností daného média.

4.8. Objednávka inzercie, ktorá má byť realizovaná výhradne v určitom termíne s určitým umiestnením, musí byť oznámená vydavateľovi s časovým predstihom tak, aby jej akceptácia mohla byť zadávateľovi zo strany vydavateľa potvrdená.

4.9. Vydavateľ si vyhradzuje právo na označenie inzertnej strany, ako aj samotnej inzercie vhodným slovným spojením, skratkou alebo číselným evidenčným označením alebo ich kombináciou v zmysle zákona o reklame, ako aj za účelom vhodnej identifikácie pre čitateľa (napr. INZERCIA, REKLAMA, KOMERČNÁ PREZENTÁCIA, KONTEXTOVÁ REKLAMA, KOMERČNÉ ODKAZY a pod.).

4.10. Ak si zadávateľ objedná v tlačených či internetových médiách graficky nespracovanú inzerciu, spracuje vydavateľ túto reklamu bežným spôsobom, čím nie je dotknuté právo vydavateľa požadovať za grafické spracovanie odplatu.

4.11. Vydavateľ nie je povinný kontrolovať vhodnosť umiestnenia reklamy vzhľadom na redakčný text alebo iný redakčný obsah.

4.12. Pre všetky objednané inzeráty platí uzávierka dodania hotových grafických podkladov uvedená v harmonograme inzercie platnom v čase uverejnenia inzercie.

4.13. Zadávateľ je plne zodpovedný za obsah inzercie. Zadávateľ sa zaväzuje, že inzercia odovzdaná vydavateľovi na zverejnenie nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nie len právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie, a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov inzercie zadávateľom uspokojené. Zadávateľ sa zaväzuje, že ak vydavateľovi vznikne v následku šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej výške nahradí. Škodou sa rozumie i náklad súdneho či rozhodcovského konania, vrátene nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

4.14. Zadávateľ a vydavateľ sa dohodli, že ak vydavateľ uverejní inzerát dodaný zadávateľom a súčasne bude vydavateľovi uložená zo strany orgánu štátu akákoľvek peňažná resp. nepeňažná sankcia, či akékoľvek opatrenie majúce túto povahu, sankcia bude obojstranne považovaná za škodu spôsobenú zadávateľom vydavateľovi. Zadávateľ sa zaväzuje túto škodu uhradiť po doručení výzvy na jej úhradu. V prípade uloženia sankcie resp. opatrenia majúceho nepeňažnú povahu sa zadávateľ zaväzuje vydavateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré bude vydavateľ povinný vynaložiť, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

4.15. Ustanovenie bodu 4.13 a 4.14. sa primerane použije i v prípade, ak vydavateľ uverejní inzerát dodaný zadávateľom a súčasne pritom poruší zákonom chránené práva tretích osôb (najmä, ale nie výlučne právo na ochranu obchodného mena, ochrannej známky apod.) a zároveň bude povinný na základe rozhodnutia súdu resp. orgánu štátu nahradiť týmto tretím osobám spôsobenú škodu, resp. vykonať opatrenia na odstránenie chybného stavu, či poskytnúť primerané zadosťučinenie.

V. Chybná realizácia objednávok, reklamácie

5.1. Zadávateľ má v prípade úplne alebo čiastočne nečitateľného, nesprávneho, či nekompletného zobrazenia či odvysielania inzercie nárok na zľavu z ceny alebo na uverejnenie bezchybnej náhradnej inzercie, ale len v tom rozsahu, v ktorom bol poškodený účel inzercie. Toto právo je zadávateľ povinný uplatniť u vydavateľa písomne do 14 kalendárnych dní od dátumu uverejnenia inzercie, inak zaniká. Právo voľby medzi spôsobmi uvedenými v prvej vete náleží vydavateľovi. Ak vydavateľ neuverejní náhradnú inzerciu bez zbytočného odkladu, avšak v rámci kapacitných možností daného média, alebo ak náhradná inzercia opakovane nie je bezchybná, má zadávateľ právo na zľavu z ceny. 5.2. V prípade preukázateľného negatívneho rozdielu v štatistikách realizovanej kampane v internetových médiách vydavateľa oproti plneniu, ku ktorému sa zaviazal vydavateľ v potvrdenej objednávke o viac ako 5 %, a súčasne ak zadávateľ uplatnil reklamáciu v stanovenej lehote, má zadávateľ nárok na dodatočné realizovanie tej časti objednávky, ktorá nebola riadne zrealizovaná. 5.3. Pri opakovanom uverejnení inzercie je zadávateľ povinný skontrolovať ihneď po každom uverejnení jej správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná nárok na uverejnenie náhradnej inzercie v tom prípade, ak sa pri opakovaní objavil rovnaký nedostatok, bez toho, že by bol tento nedostatok bezprostredne, najneskôr do 3 dní po predchádzajúcom uverejnení, oznámený vydavateľovi.

5.4. V prípade, že sa vyskytnú v dôsledku chybných podkladov nedostatky pri spracovaní, tlači, vkladaní či inom uverejnení inzercie, ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí objednávky, resp. podkladov, nemá zadávateľ žiadny nárok na zľavu alebo uverejnenie náhradnej inzercie. Zadávateľ nemá nárok na uznanie reklamácie farebnosti inzercie v prípade, ak nedodal farebný nátlačok.

5.5. Vydavateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré neboli ním spôsobené a za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo vyššou mocou (za vyššiu moc sa považuje napr. štrajk, výluka, vojna a obmedzenie spôsobené vojnovým stavom, teroristické útoky, povstanie, pôsobenie prírodných síl a pod.). Ostatné dohodnuté obmedzenia zodpovednosti týchto VOP tým nie sú dotknuté.

5.6. Text inzercie je zadávateľovi zasielaný na korektúru len na výslovnú písomnú žiadosť zadávateľa a iba v prípade, keď je to z časových dôvodov možné. Zadávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním vykonaných korektúr; zadávateľ je povinný zaslať vydavateľovi korektúry písomne, inak k nim vydavateľ nie je povinný prihliadať. Vydavateľ stanoví zadávateľovi primeraný (z hľadiska možností vydavateľa) termín na vykonanie korektúry. Ak zadávateľ nedoručí korektúry do konca stanoveného termínu, je vydavateľ oprávnený uverejniť inzerciu vo verzii zaslanej na korektúru.

5.7. Zákonné práva spotrebiteľov, od ktorých sa nedá dohodou odchýliť, zostávajú nedotknuté.

VI. Odplata a platobný styk

6.1. Vydavateľ má nárok na odplatu za realizáciu objednávok v súlade s VOP a aktuálne platným cenníkom. Zadávateľ podpisom objednávky inzercie akceptuje VOP, cenník inzercie, ako aj technické podmienky inzercie platné v čase uverejnenia, resp. objednania inzercie, ako aj ostatné podmienky uverejňovania inzercie, podľa ktorých sa bude v objednávkach stanovovať výška odplaty, ak nebola jej výška zvláštnou zmluvou dohodnutá inak.

6.2. Cena za uverejnenie inzercie vrátane prirážok a zliav je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách, je určená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia, resp. potvrdenia objednávky inzercie zo strany vydavateľa a je platná pri platbe vopred. Ceny za služby, ktoré nie sú v cenníku uvedené (napr. grafické úpravy predlôh a podkladov, vkladaná inzercie nad 50 g. a pod.), sa stanovia dohodou. Aktuálna verzia cenníkov inzercie sa nachádza na internetovej stránke http://www.tyzden.sk/info/vseobecne/inzercia/

6.3. Cenu za uverejnenie inzercie zaplatí zadávateľ vydavateľovi po uverejnení inzercie na základe vystavenej faktúry v zmysle platných právnych predpisov v čase uverejnenia inzercie.

6.4. Vydavateľ zašle zadávateľovi spolu s faktúrou doklad o uverejnení inzercie alebo vkladanej prílohy vo forme výstrižku alebo kópie novinovej strany, na ktorej bola inzercia uverejnená. Pokiaľ nie je možné zo strany vydavateľa takýto doklad zaobstarať, dostane zadávateľ od vydavateľa potvrdenie o uverejnení inzercie.

6.5. Vydavateľ je oprávnený jednostranne meniť VOP, svoje cenníky a podmienky uverejňovania inzercie, pričom v prípade, že zadávateľom je zmluvná agentúra, s ktorou má vydavateľ uzatvorenú platnú Zmluvu o zabezpečení inzercie, je vydavateľ povinný oznámiť zadávateľovi zmenu cenníkov alebo VOP s predstihom minimálne 2 mesiace pred zavedením týchto zmien do platnosti a to buď elektronickou poštou alebo doporučenou poštou. Ak vydavateľ oznámi zmluvnej agentúre zmeny cenníkov alebo podmienok uverejňovania inzercie v lehote kratšej ako 2 mesiace pred nadobudnutím platnosti týchto zmien, má zmluvná agentúra na termíny uverejnenia inzercie v lehote do 2 mesiacov odo dňa oboznámenia o tejto skutočnosti právo požadovať cenové podmienky v zmysle dovtedy platných cenových podmienok.

6.6. V prípade, že zadávateľ zruší časť objednávky a vydavateľ mu v priebežnej fakturácii poskytol zľavy, ktoré sa týkali celej objednávky, je zadávateľ povinný vzniknutý rozdiel medzi cenou objednávky a platným cenníkom uhradiť vydavateľovi na základe faktúry do 14 dní od zrušenia časti objednávky.

6.7. V prípade omeškania s vykonaním úhrady je vydavateľ oprávnený požadovať od zadávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia (vrátane). Vydavateľ je súčasne oprávnený až do vykonania všetkých úhrad podľa tohto bodu ďalšie objednávky zadávateľa odmietnuť.

6.8. Ak bude zadávateľ aj po upomienke vydavateľa meškať s úhradou svojich splatných záväzkov voči vydavateľovi, je vydavateľ oprávnený rozhodnúť, že právo na akúkoľvek zľavu mimo cenníkových zliav zadávateľovi neprináleží, príp. zaniká, a to i spätne. Právo na zľavu zaniká okamihom vystavenia príslušného ťarchopisu vystaveného vydavateľom.

6.9. Vydavateľ si vyhradzuje právo dohodnúť so zadávateľom prostredníctvom zvláštnej zmluvy individuálne obchodné podmienky.

VII. Rámcová zmluva

7.1. Ak by zadávateľ chcel uverejniť v priebehu roka určitý objem inzercie v mediach vydavateľa, má možnosť uzavrieť s vydavateľom rámcovú zmluvu o garancii preinzerovaného objemu (v prípade, ak je zadávateľom reklamná, resp. mediálna agentúra, rámcovú zmluvu o garancii preinzerovaného objemu klienta, v prospech ktorého zadávateľ inzerciu objednáva) v dohodnutom časovom období (spravidla na jeden rok), ktorá ho bude oprávňovať k zľavám z ceny (ďalej len „zľava") vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára písomne, pričom musí obsahovať názov klienta, dohodnutý objem, resp. rozsah inzercie, časové obdobie, v ktorom sa zadávateľ zaväzuje preinzerovať dohodnutý objem resp. rozsah inzercie, média, v ktorých sa zaväzuje garantovaný objem preinzerovať, formy a druhy inzercie, výšku zliav, vyplývajúcich z garantovaného objemu, prípadne ďalšie špecifikácie.

7.2. Pre uverejňovanie inzerátov v rámci dohodnutého garantovaného rozsahu sú nevyhnutné následné písomné objednávky inzercie s upresnením termínov, resp. formátov a pod.

7.3. Zadávateľovi vznikne nárok na zľavy dohodnuté rámcovou zmluvou iba v prípade, ak v danom časovom období dodrží dohodnutý objem resp. rozsah inzercie, ako aj termíny splatnosti úhrad za inzerciu.

7.4. Na základe rámcovej zmluvy je zadávateľ oprávnený požadovať v dohodnutej lehote aj uverejnenie väčšieho množstva inzercie ako je dané rámcovou zmluvou. Vydavateľ sa zaväzuje neodmietnuť súhlas s takýmto zvýšením rozsahu inzercie bez vážneho dôvodu. Ak týmto zvýšením vznikne zadávateľovi podľa podmienok vydavateľa nárok na vyššiu zľavu podľa platného cenníka, dostane zadávateľ po uplynutí doby platnosti rámcovej zmluvy dobropis na rozdiel medzi zľavou dojednanou v rámcovej zmluve a zľavou, ktorá mu podľa platného cenníka prislúcha. Ak daná objednávka nebude splnená z dôvodu, za ktorý vydavateľ nenesie zodpovednosť, právo zadávateľa na zľavu zodpovedajúcu nesplnenej objednávke zaniká.

7.5. V prípade, keď zadávateľ neobjedná v príslušnom médiu inzerciu v rozsahu predpokladanom v rámcovej zmluve, a to z dôvodov, za ktoré vydavateľ nenesie zodpovednosť, jeho nárok na dohodnutú zľavu v plnom rozsahu zaniká, a zadávateľ sa zaväzuje v takomto prípade uhradiť vydavateľovi čiastku zodpovedajúcu hodnote poskytnutej zľavy nad rámec platného cenníka. Nárok vydavateľa na náhradu škody či ušlého zisku tým nie je dotknutý.

7.6. Popri zľavách predpokladaných v platných cenníkoch, môžu byť s jednotlivými zadávateľmi písomne dohodnuté aj mimoriadne zľavy.

7.7. Zľava, ktorá prináleží zadávateľovi na základe celkovo dosiahnutého obratu, bude poskytnutá v zodpovedajúcej čiastke a bude rozpočítaná pomerovou čiastkou ku všetkým predmetným faktúram. 7.8. Vydavateľ si vyhradzuje právo dohodnúť so zadávateľom prostredníctvom zmluvy individuálne obchodné podmienky.

VIII. Ďalšie ustanovenia

8.1. Ak zadávateľ neuvedie presnú veľkosť, formu, dĺžku či iný rozsah inzercie určenej na uverejnenie v príslušnom médiu a prenechá toto rozhodnutie na vydavateľa, potom je základom pre vyúčtovanie skutočne uverejnený rozsah inzercie.

8.2. Vydavateľ môže poskytnúť agentúrnu províziu vo výške 15 % z ceny inzercie reklamným zadávateľom (osobám, ktoré objednajú reklamu pod vlastným menom, ale pre svojho klienta, pričom takáto činnosť je predmetom ich podnikateľskej činnosti). Predpokladom je, aby objednávku predkladala priamo reklamná agentúra, ktorá súčasne zodpovedá za dodanie podkladov a je zadávateľom inzercie.

IX. Ochrana dát

9.1. Informácie, ktoré poskytne zadávateľ vydavateľovi v súvislosti s objednávkou inzercie, používa vydavateľ len na zmluvné účely a je povinný ich zabezpečiť pred zneužitím tretími osobami.

9.2. Zadávateľ – fyzická osoba týmto poskytuje vydavateľovi výslovný súhlas s tým, aby vydavateľ použil jeho osobné údaje, ktoré poskytol vydavateľovi na základe, či v súvislosti s uzatvorenou objednávkou inzercie (v rozsahu: meno, priezvisko, príp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, telefónne číslo, e-mailová adresa) vo svojej marketingovej databáze za účelom ponuky produktov, obchodov a služieb vydavateľa. Súhlas je poskytovaný na dobu 15 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

9.3. Vydavateľ týmto informuje každého zadávateľa - fyzickú osobu, ktorý podľa odseku 9.2. poskytol svoje osobné údaje na spracovanie, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, t.j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že zadávateľ má právo prístupu k nim, a že má právo pri porušení zákona sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie nápravy, ako i ďalších právach vyplývajúcich zo zákona.

9.4. Uzatvorením objednávky inzercie každý zadávateľ súhlasí v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení s tým, že mu budú vydavateľom zasielané nevyžiadané obchodné ponuky na jeho adresu (vrátane emailovej), bude kontaktovaný nevyžiadaným directmailom obsahujúcim obchodné ponuky. Tento súhlas môže byť zadávateľom kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese sídla vydavateľa. Zadávateľ berie na vedomie, že odvolanie súhlasu udeleného podľa týchto VOP sa netýka a neznamená odvolanie súhlasu udelených z jeho strany vydavateľovi inak (napr. pre účely doručovania týždenníka).

9.5. V prípade, že zadávateľ - fyzická osoba poskytne vydavateľovi na základe, či v súvislosti s uzatvorenou objednávkou inzercie údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla v zmysle platného zákona č. 428/2002 Z.z. s tým, aby vydavateľ toto jeho rodné číslo využíval výlučne na účely evidencie objednávok, zmlúv a poskytnutých plnení, aby ho za týmto účelom archivoval, spracovával a užíval.

9.6. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie vydavateľa na spracovanie informácii a údajov, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov, iba že by výslovne stanovili inak.

X. Ostatné ustanovenia

10.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom.

10.2. Vydavateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi vydavateľom a zadávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke https://www.tyzden.sk/info/vseobecne/vseobecne-obchodne-podmienkyinzercia/

10.3. Ak by vznikli odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti zadávateľa a ak nie je zaistená na žiadosť vydavateľa žiadna primeraná a včasná platba vopred, vyhradzuje si vydavateľ právo v každom prípade a kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, či prerušiť poskytovanie plnenia.

10.4. Stornovaním objednávky, ktoré musí byť v každom prípade oznámené písomne, zostávajú nároky vydavateľa v zmysle cenníkov inzercie a týchto VOP na platbu ceny za inzerciu nedotknuté. 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi nimi uzatvorené objednávky inzercie či ostatné zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.6. Ukončenie zmluvy medzi vydavateľom a zadávateľom právnym úkonom musí byť písomné. 10.7. Ak vznikne medzi zadávateľom a vydavateľom súdny spor súvisiaci s písomne uzatvorenou objednávkou inzercie, a jej obsah sa bude riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a pôjde zároveň o obchodný spor, dohodli sa obe strany na tom, že tento spor bude rozhodovať súd príslušný podľa sídla vydavateľa.

XI. Platnosť

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2016.