všeobecné obchodné podmienky - akcia s predplatným

Úvodná časť

1. Tieto všeobecné podmienky pre dodávku časopisu .týždeň (ďalej len „titul“) vydavateľstva W PRESS, a. s., formou predplatného (ďalej iba „všeobecné podmienky“) upravujú zmluvné vzťahy medzi predplatiteľmi a platcami predplatného titulu a spoločnosťou W PRESS, a. s., IČO: 35907266, so sídlom Partizánska 2, Bratislava, PSČ 811 03, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 3464/B (ďalej iba „vydavateľ“). Každý taký zmluvný vzťah sa chápe ako „zmluva o predplatnom“.
2. Predplatiteľom sa rozumie osoba, ktorej je titul vydavateľstva dodávaný formou predplatného. Pre predplatiteľa platí časť B všeobecných podmienok v plnom rozsahu, pokiaľ predplatiteľ uzavrel zmluvu o predplatnom. Pokiaľ zmluvu o predplatnom uzavrela v prospech predplatiteľa iná osoba – platca, platia pre predplatiteľa ustanovenia časti B všeobecných podmienok primerane (ako pre osobu, v ktorej prospech bola uzavretá zmluva o predplatnom).
3. Platcom sa rozumie osoba, ktorá uzavrela zmluvu o predplatnom a platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa. Pre platcu platí primerane ustanovenie časti B o predplatiteľovi (ako pre osobu, ktorá je zmluvnou stranou zmluvy v prospech tretieho).
4. Zmluva o predplatnom sa riadi Obchodným zákonníkom, ak sú naplnené podmienky § 1 Obchodného zákonníka, v inom prípade Občianskym zákonníkom.
5. Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, ktorý ju uzatvára, a platca, povinný zoznámiť sa s týmito všeobecnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Platca je povinný v rovnakej lehote oboznámiť predplatiteľa s týmito všeobecnými podmienkami a zabezpečiť jeho súhlas s nimi.
6. Zmluva o predplatnom vzniká buď prvým doručením periodika predplatiteľovi zo strany vydavateľa na základe uskutočnenia objednávky predplatného (ďalej iba „objednávka“) zo strany predplatiteľa (resp. platcu) u vydavateľa, alebo doručením potvrdenia objednávky predplatiteľovi podľa toho, ktorý z úkonov je vydavateľom uskutočnený skôr.
7. Objednávku je možné uskutočniť: doručením riadne vyplneného predplatiteľského kupónu (uverejneného napr. v periodiku, na internete a pod.) vydavateľovi alebo objednávkou bez využitia kupónu, doručenou osobne, poštou, elektronickou poštou, pokiaľ nie je v podmienkach marketingovej akcie uvedené inak. Povinný obsah objednávky je určený v prílohe 1 všeobecných podmienok. Predplatiteľ / platca je povinný uviesť v objednávke pravdivé údaje. Ak nie je objednávka úplná, nepovažuje sa za platne uskutočnenú, vydavateľ je však podľa svojho uváženia oprávnený akceptovať aj neúplné objednávky.
8. Akceptovanie objednávky potvrdí vydavateľ predplatiteľovi alebo platcovi, ktorý ju uskutočnil písomne alebo elektronicky, zaslaním faktúry, alebo ePOUKAZ-om poštou alebo prostredníctvom e-mailu.
9. Vydavateľ nie je povinný akceptovať objednávku a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku uskutočnila, informovať.

Časť B — Zmluva o predplatnom

Článok 1 — Predmet zmluvy

Zmluvou o predplatnom sa vydavateľ zaväzuje dodávať predplatiteľovi objednané výtlačky periodika (ďalej iba predplatné) a predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku cenu splatnú vždy za určité časové obdobie (ďalej iba predplatiteľské obdobie).

Článok 2 — Doručovanie výtlačkov

2.1 Doručovanie objednaných výtlačkov týždenníkov bude začaté najviac do 14 dní od pripísania úhrady predplatného na účet vydavateľa.
2.2 Pri objednávkach v rámci marketingovej akcie nie je spravidla možné dohodnúť termín začiatku doručovania neskorší ako jeden mesiac od dátumu doručenia objednávky pokiaľ vydavateľ nerozhodne inak.
2.3 Výtlačok je doručený jeho vložením do poštovej schránky alebo osobným prevzatím poverenou osobou. Predplatiteľ je povinný zaistiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobiehajúcimi psami a pod.) alebo musí zaistiť možnosť osobného prevzatia doručovaných výtlačkov. Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom alebo názvom predplatiteľa a musí umožňovať volné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo k poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred vytiahnutím nepovolanou osobou. Vydavateľ nezodpovedá za prípadné nedoručenie, poškodenie alebo odcudzenie doručovaných výtlačkov, pokiaľ ho nezavinil, najmä v prípade, keď nebudú splnené podmienky uvedené v predchádzajúcej vete.
2.4 Predplatné tlačeného vydania periodika v rámci Slovenskej republiky je doručované v spolupráci so zmluvným distribútorom Petit Press, a. s., IČO: 35790253, so sídlom Lazaretská 2, Bratislava, 811 08. Platby za predplatné tlačeného vydania doručovaného v rámci Slovenskej republiky sú preto pripisované priamo na bankový účet distribútora, za účelom efektívneho a urýchleného spracovania objednávky a následného zaradenia predplatiteľa do zoznamu aktívnych predplatiteľov tlačeného vydania periodika v rámci Slovenskej republiky.
2.5 Predplatné tlačeného vydania periodika doručovaného mimo Slovenskej republiky, predplatné v zvýhodnenom balíku s ročným predplatným do online a online predplatné sú spravované priamo vydavateľom W PRESS, a. s., a preto platby za tieto formy predplatného sú pripisované priamo na účet W PRESS, a. s.

Článok 3 — Reklamácia

3.1 Ak vydavateľ nedoručí titul riadne a včas (nedoručenie predplateného počtu výtlačkov, nedoručenie titulu v deň vydania, doručenie neúplného alebo nekvalitne vytlačeného výtlačku a pod.), má predplatiteľ právo uplatniť reklamáciu u vydavateľa.
3.2 V záujme kvalitného a účinného odstránenia reklamácie, je nutné reklamáciu uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 7 dní odo dňa vydania výtlačku, ktorého sa reklamácia týka. Pre lehoty na reklamácie predplatiteľov – spotrebiteľov platia platné zákonné ustanovenia.
3.3 V prípade oprávnenej reklamácie, ktorá bude uplatnená u vydavateľa ešte v deň vydania reklamovaných výtlačkov periodika a vydavateľom v tento deň uznaná, doručí vydavateľ predplatiteľovi dodatočne bezchybné výtlačky periodika v najbližšom možnom termíne, ak nebude také dodatočné doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné podľa článku 7. Vydavateľ môže týmto spôsobom postupovať aj u reklamácii sporných.
3.4 Zákonné práva spotrebiteľov nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za chyby výtlačku a uplatnenie podmienok rozporu s kúpnou zmluvou sa pre spotrebiteľov riadi ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka.
3.5 Reklamácie pre doručovanie tlačeného vydania v rámci Slovenskej republiky je možné uplatňovať u zmluvného distribútora pre doručovanie týchto vydaní: Petit Press, a. s., Lazaretská 2, 811 08 Bratislava, tel.: +421 2 323 77 777, email: predplatne@petitpress.sk
3.6 Ostatné reklamácie je možné uplatňovať priamo u vydavateľa W PRESS, a. s., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, tel.: +421 2 59 303 611, email: vallova@tyzden.com. Sú to konkrétne reklamácie ohľadne týchto foriem predplatného: doručovanie tlačeného vydania mimo územia Slovenskej republiky, zvýhodnený balík tlačeného predplatného spolu s prístupom do online, online predplatné

Článok 4 — Zmeny v údajoch, zmeny v objednávke

4.1 Predplatiteľ je povinný oznámiť vydavateľovi bezodkladne každú zmenu v údajoch, ktoré vydavateľovi poskytol za účelom poskytovania predplatného (meno / názov, sídlo / miesto podnikania / bydlisko, adresa doručovania, bankový účet atď.) Vydavateľ sa zaväzuje zmeniť doručovanie titulu v súlade s oznámenou zmenou v najbližšom možnom termíne. Predplatiteľ je oprávnený požiadať vydavateľa o zabezpečenie zmeny spôsobu platenia ceny za predplatné. Vydavateľ sa zaväzuje zaistiť zmenu spôsobu platenia ceny za predplatné v súlade s touto žiadosťou v najbližšom možnom termíne.
4.2 Predplatiteľ je oprávnený požiadať vydavateľa o zmenu počtu doručovaných výtlačkov. Ak dôjde v dôsledku akceptácie tejto zmeny vydavateľom k zvýšeniu ceny za predplatné, zaväzuje sa predplatiteľ platiť zvýšenú cenu za predplatné, vrátane doplatku za zostávajúcu časť príslušného predplatiteľského obdobia.
4.3 Ak nebude vyššie uvedená zmena označená ako dočasná s určením doby jej trvania, bude považovaná za zmenu trvalú.
4.4 Predplatiteľ je oprávnený požiadať o prerušenie doručovania titulu na určenú dobu, najdlhšie však na obdobie troch mesiacov. Vydavateľ nie je povinný dodávku prerušiť v prípade, keby celková doba prerušenia v priebehu jedného kalendárneho roku prekročila 6 mesiacov. Vydavateľ sa zaväzuje prerušiť doručovanie titulu v súlade s touto žiadosťou od najbližšieho možného termínu alebo od neskoršieho termínu určeného v žiadosti.
4.5 V prípade uskutočnenia zmien: u fyzických osôb – nepodnikateľov sú písomnou formou s podpisom oprávnenej osoby vyžadované zmeny týchto údajov: spôsob platby, počet odoberaných výtlačkov, zmena platcu, číslo účtu, kód banky.
u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sú všetky zmeny vyžadované písomnou formou, a to s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou.

Článok 5 — Marketingové akcie

5.1 Marketingovou akciou sa rozumie akcia vydavateľa, v rámci ktorej vydavateľ ponúka a poskytuje zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) predplatiteľovi pre prípad, že bude v rámci tejto akcie uzatvorená zmluva o predplatnom.
5.2 Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
5.3 Objednávku je v prípade marketingovej akcie možné uskutočniť iba písomne s využitím predplatiteľského kupónu (uverejneného vydavateľom napr. týždenníku, na internete a pod.) a je ho nutné doručiť vydavateľovi poštou, osobne alebo elektronickou poštou. Vydavateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
5.4 Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Ak dôjde v tomto období k prerušeniu doručovania výtlačkov podľa bodu 4.4, predlžuje sa obdobie trvania zmluvy o predplatnom o dobu prerušenia tak, aby obdobie, počas ktorej je titul doručovaný, dosiahlo povinné obdobie trvania zmluvy o predplatnom uvedené v podmienkach marketingovej akcie. Prerušenie je však pri zmluve o predplatnom uzatvorenej v rámci marketingovej akcie možné iba dvakrát v priebehu povinného obdobia trvania akcie a to najviac na celkovú dobu 3 mesiacov. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom (nepočítajúc obdobie prerušenia doručovania) nemôže byť znížený počet odoberaných výtlačkov a stanovený rozsah podľa bodu 4.2. Ak je zmluva o predplatnom uzatvorená so záväzkom na dobu určitú, stanovenou ako povinná doba v podmienkach marketingovej akcie, mení sa po uplynutí tejto doby zmluva o predplatnom automaticky na zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú, pokiaľ s tým predplatiteľ nevyjadril najmenej 31 pracovných dní pred uplynutím záväzku svoj nesúhlas.
5.5 Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného.
5.6 Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať a nie je možné znížiť počet odoberaných výtlačkov podľa bodu 4.2, pokiaľ boli tieto výtlačky objednané na základe marketingovej akcie. V prípade neuhradenia ceny za predplatné počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený dlžnú čiastku za obdobie trvania záväzku podľa bodu 7.7 ďalej vymáhať.
5.7 V prípade, že dôjde v dobe trvania záväzku zmluvy o predplatnom uzatvorenej v rámci marketingovej akcie k jej zániku (napr. odstúpením), je predplatiteľ (platca) povinný vrátiť vydavateľovi poskytnuté zvláštne plnenie a ak to nebude možné, nahradiť jeho všeobecnú cenu v peniazoch.
5.8 Zvláštne plnenie bude vždy odoslané na adresu platcu predplatného a to aj v prípade, keď jeho príjemcom bude predplatiteľ ako osoba odlišná od platcu. Zvláštne plnenie bude odoslané na adresu platcu ako poštová zásielka alebo kuriérskou službou.
5.9 Povinnosť vydavateľa dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď predplatiteľ poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné.

Článok 6 — Ochrana dát

6.1.1 Predplatiteľ, príp. platca súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré poskytol vydavateľovi (obvykle v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, telefónne číslo, e-mailová adresa), boli pre potreby plnenia povinnosti vydavateľa zo zmluvy o predplatnom, pre účely vnútorných potrieb vydavateľa (sledovania a vyhodnocovania hospodárskej činnosti vydavateľa) a pre účely marketingu realizovaného vydavateľom (týkajúceho sa predaja periodík vydavateľstva a iných aktivít vydavateľstva) spracovávané vydavateľom (alebo ním poverenou osobou) v elektronickej a inej podobe, vrátane spracovávania tých z nich, ktoré majú povahu osobných údajov, vydavateľom ako správcom v zmysle zákona 428 /2002 o ochrane osobných údajov.
6.1.2 Predplatiteľ, resp. platca súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré poskytol vydavateľovi a ďalej údaje o jeho platobnej disciplíne (v prípade, že bude v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného záväzku voči vydavateľovi) boli sprístupnené ďalším spracovateľom, prípadne správcom, za účelom vedenia a správy registra dlžníkov a v rámci údajov tohto registra sprístupňované tretím osobám pre ich vnútornú potrebu.
6.2 Súhlas podľa bodu 6.1.1 je poskytovaný na dobu do odvolania. Súhlas podľa bodu 6.1.2 sa poskytuje na dobu do odvolania, toto odvolanie sa však nevzťahuje na spracovanie osobných údajov v súvislosti so splatným záväzkom, ktoré boli postúpené pred odvolaním súhlasu. Takéto údaje môže osoba, ktorej boli postúpené, spracovávať počas 10 rokov odo dňa úplného uhradenia pohľadávky.
6.3 Vydavateľ týmto informuje každého predplatiteľa – fyzickú osobu, ktorý podľa bodu 6.1 poskytol svoje údaje na spracovanie, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej iba zákon), t.j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že predplatiteľ má právo prístupu k nim a že má právo sa pri porušení zákona obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona.
6.4 Predplatiteľ berie na vedomie, že vydavateľ je oprávnený na vymáhanie svojich pohľadávok využiť tretiu osobu.
6.5 Predplatiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy (vrátane telefónnych hovorov) a s nimi spojené údaje, ktoré si vymieňa s vydavateľom prostredníctvom verejne dostupnej služby elektronických komunikácii, môžu byť vydavateľom monitorované, a to výhradne za účelom záznamu transakcii, vnútornej kontroly poskytovaných služieb (zvyšovania ich kvality) a ďalej tiež ochrany práv vydavateľa. Monitorovaním sa rozumie najmä záznam.
6.6 Vydavateľ sa zaväzuje nepoužívať uvedené údaje za iným ako dohodnutým účelom, pokiaľ ich použitie nedovoľujú alebo neukladajú právne predpisy.
6.7 Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté zánikom zmluvy o predplatnom.
6.8 • Zákazník udeľuje súhlas s tým, že poskytovateľ poskytne jeho údaje vydavateľovi Denníka N a prevádzkovateľovi www.dennikn.sk spoločnosti N Press, s.r.o. so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava za účelom aktivácie predplatného a ďalšej marketingovej komunikácie zo strany N Press, s.r.o.

Článok 7 — Podmienky platenia ceny za predplatné a používania predplatného

7.1 Predplatiteľ je povinný platiť vydavateľovi za dodávku titulov cenu za predplatné podľa aktuálneho cenníka vydavateľa. Cena už zahŕňa náklady na doručenie titulu. Cenník predplatného je k dispozícii u vydavateľa, v predplatiteľskom kupóne v časopise a taktiež na predplatne.tyzden.sk

7.2 Predplatiteľské obdobia sú mesačné, polročné alebo ročné, ak nie je vydavateľom stanovené inak.
7.3.1 Platba ceny za predplatné prebieha v dvoch režimoch v závislosti od toho, či je predplatiteľ fyzickou osobou alebo právnickou osobou
7.3.2 Predplatiteľ (resp. platca) v objednávke uvedie, či je fyzická alebo právnická osoba. Ak sa identifikuje ako právnická osoba, budú mu vystavované daňové doklady. Fyzickým osobám sa daňové doklady nevystavujú, pokiaľ o to písomne nepožiadajú. Žiadosť o vystavovanie daňových dokladov musí byť doručená vydavateľovi v písomnej podobe (nová objednávka, zmena predplatiteľských údajov).
7.4 Platba ceny za predplatné
7.4.1 Cena za predplatné je splatná podľa spôsobu platenia (7.4.3). Dátum splatnosti je uvedený na písomnej informácii o výške ceny.
7.4.2 Na cenu za predplatné ani iné platby podľa zmluvy o predplatnom nevystavuje vydavateľ daňový doklad okrem právnických osôb, ktorým vystavuje faktúru.
7.4.3 Cena za predplatné sa platí týmito spôsobmi: prostredníctvom služby CardPay, prostredníctvom služby TatraPay, prostredníctvom ePOUKAZ-u, bankovým príkazom alebo osobne v hotovosti v sídle vydavateľstva W PRESS, a. s., Partizánska 2, 811 03, Bratislava.
7.4.4 Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky v prospech účtu vydavateľa alebo v prospech účtu zmluvného distribútora, ako je uvedené v bode 2.4 tejto zmluvy.
7.4.5 Cena za predplatné platená službou TatraPay - Cenu za predplatné hradí predplatiteľ bankovým príkazom v Tatra banke vedúcej jeho účet a to na základe avíza k platbe zaslaného vydavateľom, ktoré je vydavateľ povinný odoslať predplatiteľovi vždy najneskôr do 7 pracovných dní pred splatnosťou. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená v avíze k platbe.
7.4.6 Cena za predplatné platená službou CardPay – Cenu za predplatné hradí predplatiteľ zadaním potrebných identifikačných údajov svojej kreditnej alebo debetnej karty do objednávkového a platobného formulára nachádzajúceho sa na predplatne.tyzden.sk
7.4.7 Cena za predplatné platená ePOUKAZ-om – cena za predplatné za predplatiteľské obdobia je splatná na základe predvyplneného formuláru ePOUKAZ-u, zasleného predplatiteľovi, v deň splatnosti uvedenom na poukážke. Tento poukaz musí byť predplatiteľovi odoslaný najneskôr 7 pracovných dní pred splatnosťou ceny za predplatné.
7.4.8 Cena za predplatné platená bankovým príkazom – Cenu za predplatné je predplatiteľ povinný hradiť bankovým príkazom v banke vedúcej jeho účet a to na základe avíza k platbe zaslaného vydavateľom, ktoré je vydavateľ povinný odoslať predplatiteľovi vždy najneskôr do 7 pracovných dní pred splatnosťou. Splatnosť ceny za predplatné je uvedená v avíze k platbe.
7.4.9 Vydavateľ zasiela predplatiteľovi avízo o vypršaní platnosti predplatného a k obnoveniu platbe predplatného pre všetky typy predplatného okrem mesačného predplatného digital.
7.4.10 Ak vznikne z akéhokoľvek dôvodu (napr. reklamácie, zníženia počtu pôvodne objednaných kusov, ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o predplatnom a pod.), povinnosť vydavateľa vrátiť predplatiteľovi cenu za predplatné alebo jej časť (v prípade vystaveného daňového dokladu vystaví vydavateľ daňový doklad – dobropis), môže vydavateľ započítať voči tomuto svojmu záväzku akúkoľvek svoju pohľadávku.
7.5 Úhrada predplatného: Predplatné je uhradené v plnej výške na základe predpisu predplatného do troch pracovných dní pred dňom, v ktorom má začať doručovanie. Na základe úhrady predplatného v plnej výške vystaví vydavateľ predplatiteľovi daňový doklad (iba ak je platca právnická osoba), dátumom príjmu platby je pripísanie celej čiastky predplatného na účet vydavateľa alebo na účet zmluvného distribútora. Predplatné je považované za uhradené alebo čiastočne uhradené, pokiaľ predplatiteľ (platca), uvedie variabilný symbol, ktorý zodpovedá identifikácii položiek (číslo predpisu predplatného, číslo upomienky, príp. variabilný symbol uvedený na oznámení zápočtu).
7.6 Predplatiteľ, ktorý má zaplatený balíček Digital alebo Print + Digital, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.
7.6.1 Vydavateľ je oprávnený zablokovať prístup predplatiteľa do systému a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

Článok 8 — Trvanie a ukončenie zmluvy o predplatnom

8.1 Zmluva o predplatnom sa uzatvára na dobu určitú, a to mesiac, pol rok alebo na rok. Ak predplatiteľ neobnoví z vlastnej vôle túto zmluvu zaplatením predplatného na ďalšie obdobie, platnosť zmluvy automaticky zaniká.
8.2 Zmluva sa automaticky predĺží o ďalšie obdobie, v prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje). Zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia.
8.3 Predplatiteľ je oprávnený zmluvu o predplatnom vypovedať kedykoľvek, to neplatí pre zmluvu o predplatnom uzavretú v rámci marketingovej akcie, ktorú nie je možné počas trvania záväzku vypovedať. Zmluvný vzťah končí uplynutím výpovednej lehoty 1 mesiac začínajúcou prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede vydavateľovi alebo neskorším dňom určeným predplatiteľom vo výpovedi (rozhodujúci je obsah výpovede, nie jej označenie, napr. odhláška predplatného, žiadosť o ukončenie doručovania atď.)
8.4 Vydavateľ je oprávnený zmluvu o predplatnom kedykoľvek vypovedať. Zmluvný vzťah skončí uplynutím výpovednej lehoty 1 mesiac začínajúcej prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni doručenia výpovede predplatiteľovi alebo neskorším dňom určeným vydavateľom vo výpovedi.
8.5 Predplatiteľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnení, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ opakovane v jednom kalendárnom štvrťroku nebol predplatiteľovi v deň vydania riadne doručený výtlačok (bezchybné výtlačky v zodpovedajúcom počte) a tieto vady boli riadne a včas reklamované.
8.6 Vydavateľ je oprávnený od zmluvy o predplatnom odstúpiť (a to aj ohľadom plnenia, ktoré majú byť uskutočnené v budúcnosti), pokiaľ budú opakovane vznikať problémy pri platobnom styku s predplatiteľom z dôvodu na strane predplatiteľa (uvedenie nesprávnych údajov v objednávke alebo neupozornenie na nezrovnalosti v potvrdení objednávky, neoznámenie zmien alebo ich neskoré oznámenie vydavateľovi atď.) pokiaľ bude predplatiteľ v omeškaní s úhradou ceny za predplatné po dobu dlhšiu ako 30 dní alebo pokiaľ nebude predplatiteľ opakovane poskytovať súčinnosť pri prevzatí titulu (nebude možné titul doručovať). Predplatiteľ je však povinný uhradiť cenu za odobraté výtlačky.
8.7 Ostatné zákonné či zazmluvnené dôvody pre odstúpenie zostávajú nedotknuté.
8.8 Výpoveď aj odstúpenie je nutné previesť písomne s podpisom oprávnenej osoby (v prípade právnickych osôb a fyzických osôb – podnikateľov naviac s pečiatkou).
8.9 Odstúpením zaniká zmluvný vzťah zo zmluvy o predplatnom s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane alebo k neskoršiemu dátumu v odstúpení uvedenom.

Článok 9 — Záverečné ustanovenia

9.1 Úkony a oznámenia predplatiteľa voči vydavateľovi a naopak môžu byť uskutočnené písomne, ústne a inak, a doručované poštou, osobne, emailom, telefonicky a inak, ak nevyplýva z ostatných ustanovení upravujúcich zmluvu o predplatnom povinnosť určitej formy úkonu alebo oznámenia a jeho doručenia(ak nie je dojednaná forma alebo spôsob doručenia dodržaný, je taký úkon alebo oznámenie účinné, len ak preukáže strana, ktorá ho urobila, že sa s ním druhá strana mohla zoznámiť, to neplatí pre zmeny a zrušenia zmluvy o predplatnom). Iné kontaktné spojenia než sídlo vydavateľa uvedené v časti A a kontaktné údaje zmluvného distribútra pre tlačenée vydania titulu v rámci územia SR uvedené v časti B, bod 2.4 sú pre účely zmluvy o predplatnom zverejnené v tiráži titulov vydavateľstva.
9.2 Pre doručovanie písomností platí, že sa uskutočňuje na adresu sídla vydavateľa alebo neskôr vydavateľom oznámenú (napr. v tiráži titulov) predplatiteľovi. Doručovanie písomností predplatiteľovi sa vykonáva na adresu platcu uvedenú v objednávke alebo neskôr v písomnej podobe oznámenú vydavateľovi. V prípade predplatiteľov – právnických osôb je možné vždy doručovať písomnosti do sídla uvedeného v obchodnom alebo inom príslušnom registri, v ktorom je predplatiteľ zapísaný. Pri doručovaní poštou platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa vráti odosielateľovi ako nedoručená (ako nevyzdvihnutá alebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručenia, napr. „adresát neznámy“, „adresát presťahovaný“, „zmena adresy“ a pod.)

Časť C — Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom upravujúce službu predplatného v dobe od 21.11.2016 a účinnosť týchto všeobecných podmienok sa stanovuje na dobu neurčitú.
2. Vydavateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o ukončení účinnosti týchto všeobecných podmienok, tým však nie sú dotknuté zmluvy o predplatnom uzatvorené do tej doby. V prípade, že vydavateľ nahradí tieto všeobecné podmienky inými, môžu sa vydavateľ a predplatiteľ / platca dohodnúť na zmene obsahu zmluvy o predplatnom tak, že sa zmluva o predplatnom bude od určeného dňa riadiť novými všeobecnými podmienkami vydavateľa.
3. Vydavateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť prílohu 1 tým však nie sú dotknuté zmluvy o predplatnom uzatvorené do tej doby.
4. Zvláštne dojednania medzi vydavateľom a predplatiteľom / platcom odchyľujúce sa od týchto všeobecných podmienok majú prednosť.

Príloha č.1

K všeobecným podmienkam pre predplatné titulov vydavateľstva W PRESS, a. s.

Povinné údaje objednávkového kupónu pre tlačené predplatné:

1. Doručovacia adresa: a) meno a priezvisko / názov firmy, b) ulica a číslo domu, c) PSČ a obec, d) telefón, e) email
2. Počet výtlačkov
3. Obdobie predplatného – pol rok/ rok
4. Spôsob platby: a) ePOUKAZ, b) CardPay, c) TatraPay, d) bankový prevod
5. IČO a IČ DPH (v prípade platiteľov dane v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty)
6. Adresa platcu (v prípade, že nie je totožná s doručovacou adresou)
7. Podpis – v prípade uskutočnenia objednávky písomne
8. Podpis a pečiatka – v prípade právnických osôb alebo u fyzických osôb – podnikateľov (v prípade uskutočnenia objednávky elektronicky e-mailovou poštou so zaručeným elektronickým podpisom)

Nepovinné údaje na objednávkovom kupóne

1. Dátum začatia doručovania