Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Vyhnúť sa platobnej neschopnosti

.vladimír Bačišin .časopis .týždeň v ekonomike

Po minuloročnom seriáli o osobných financiách nadväzujeme novou sériou. Tentoraz o firemných financiách. Platobná neschopnosť je veľkým strašiakom slovenských podnikateľov. Ako minimalizovať jej riziko?

Vývoj svetovej ekonomiky je v súčasnosti neistý. Slovensko nie je izolovaným ostrovom a dianie u našich hlavných obchodných partnerov sa chtiac-nechtiac premieta do hospodárenia podnikov, ktoré pôsobia na našom území. V dôsledku toho sa komerčné banky prirodzene stávajú opatrnejšími pri poskytovaní pôžičiek. Nie je známe, kedy sa táto tendencia otočí opačným smerom. Je možné, že sa zvýšia náklady na získavanie pôžičiek a ďalej sa sprísni overovanie hospodárenia podnikov zo strany bánk, ktoré im požičiavajú finančné prostriedky.
Ak sa zmenší počet poskytovaných pôžičiek, zníži sa rýchlosť rozvoja podnikov, ktoré sú na požičiavanie odkázané. Aj podniky, ktoré sú dodávateľmi tovarov a služieb, následne sprísňujú podmienky ich poskytovania a predaja. Efekt tak pôsobí na celý dodávateľsko-odberateľský reťazec vrátane koncového zákazníka. Dostatok či nedostatok finančných prostriedkov na účte je kľúčovou podmienkou existencie či neexistencie akéhokoľvek podniku. Ide o otázku, ktorú si kladie v súčasnosti akýkoľvek podnik, a to nielen na Slovensku. Zmeny v ekonomickom prostredí vedú k tomu, že podniky čoraz opatrnejšie nakladajú s vlastnými finančnými prostriedkami. V časoch ekonomického rastu podniky zvykli mať dostatočné finančné rezervy, určené nielen na bežnú prevádzku, ale aj na vlastný  rozvoj či hľadanie vhodných príležitostí v nových oblastiach podnikania. Šetrenie finančných prostriedkov nebolo niečo, nad čím sa vo firmách uvažovalo každý deň. Podmienky získavania financií boli jednoduchšie. Aké vnútorné zdroje môže podnik využiť v súčasnom ekonomickom prostredí? Pokúsme sa pozrieť na možné varianty.

.optimalizácia finančných tokov
Plánovanie finančných tokov predpokladá možnosť riadenia dostupných finančných prostriedkov na účte podniku. Cash-flow alebo peňažné toky (neoficiálne aj hotovostný tok či tok peňazí) je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Ide o dôležitý ukazovateľ likvidity i platobnej schopnosti podniku. Aj zdravá firma si musí cash-flow strážiť, aby sa nedostala do problémov.
Zabezpečenie dostatočného množstva peňazí v čase ekonomickej krízy je prvým zjavným ukazovateľom úspešnosti podniku. Operatívne plánovanie tokov hotovosti v určitom účtovnom období sa dá uskutočniť zostavením kalendára platieb v rámci rozpočtovania pohybu finančných prostriedkov. A to na základe aktuálneho stavu platieb, uzavretých kontraktov či faktických záväzkov. Z hľadiska rozpočtu podniku je kalendár platieb systémom, ktorý je základom pre rezerváciu finančných prostriedkov na základe plánu. Kalendár platieb je fakticky plánovaným „rozvrhom hodín“ toku pohybu finančných prostriedkov podniku, ktorý umožňuje predpovedať „medzery v pokladni“. Inak povedané, dáva možnosť včas prijať opatrenia, ktoré umožnia vyhnúť sa situácii, keď je treba niečo zaplatiť a podnik nemá peniaze na účte. Tu sa dá využiť princíp „vyzbrojený“ a „ubránený“ pred neočakávanou medzerou v pokladni. Pokiaľ podnik pociťuje nedostatok voľných finančných prostriedkov, je potrebné plánovanie výdavkov na základe predpokladaných príjmov. Ak sa dotýkame takej stránky riadenia finančných tokov, ako je „plánovanie“, treba povedať, že v situácii nedostatku „živých“ peňazí má veľmi veľký význam práca podniku pre zladenie plánu platieb na všetkých úrovniach riadenia a tiež rozumné určenie priorít.
Samozrejme, určiť, ktoré platby budú uprednostnené skôr a ktoré prídu na rad neskôr, je vnútornou vecou každého podniku. Prednosť má však zabezpečenie základnej činnosti podniku, ako je napríklad platba za suroviny, polotovary, alebo materiály, ktoré sú nevyhnutné na výrobu produktov na základe objednávok klientov. Menej dôležité platby, ako napríklad nákup nového kancelárskeho nábytku, majú, pochopiteľne, nižšiu prioritu. Bez nového nábytku sa činnosť podniku zaobíde, ale ak nezabezpečíme základné suroviny, alebo materiály, dôsledky pre firmu môžu byť fatálne.

.analýza stálych platieb
V súvislosti s vyššie uvedeným príkladom je dôležitá analýza takzvaných „stálych“ platieb. V podnikoch existuje určitá trieda výdavkov, ktoré sa robili len preto, lebo to tak bolo vždy predtým. Mnohí si na ne zvykli a nepochybujú o nich. Minulosťou nezaťažený pohľad na ne sa môže stať námetom na úvahy s jedinou otázkou: Toto skutočne potrebujeme?
Zostavenie plánu pohybu hotovosti má zmysel len vtedy, ak sme presvedčení, že všetky platby sú evidované. Plán sa zostavuje preto, aby sme vylúčili nevyhnutnosť „prekvapivého“ financovania akýchkoľvek aktuálnych a prioritných projektov. To neznamená nič iné ako predbežné uvažovanie o smeroch hotovostného toku výdavkov. V nepriaznivom  ekonomickom prostredí by sa firma mala usilovať o prísne zladenie príslušných termínov na všetkých úrovniach riadenia podniku.
Ak hovoríme o realizácii plánu, je dôležitá každodenná kontrola zostatku hotovosti podniku na jeho účte, alebo účtoch, ak ich má niekoľko. Tento návyk má zmysel aj ako preventívne opatrenie pred možnou krádežou finančných prostriedkov z účtu podniku. Bez aktuálnych informácií o stave účtov podniku nie je možné ani prijímať rozhodnutia o uskutočnení aktuálnych platieb.
Riadenie rôznych druhov rizík, napríklad rizika platobnej neschopnosti firmy, ako aj jej obchodných partnerov, sa zvyčajne zakladá na zaisťovaní (takzvanom hedžingu) rizík. V nemalej miere je to spojené s kontrolou limitov výdavkov rôzneho druhu. Napríklad regulácia rizík platobnej neschopnosti, ktorá má v čase krízy zvláštny význam, predpokladá aj určenie limitov pre úroveň debetu (teda tej úrovne, do ktorej môže podnik ísť do mínusu), ale aj limit s potenciálnymi partnermi firmy, ktorí vyvolávajú podozrenie z hľadiska možnej platobnej neschopnosti. Ako odhaliť tento typ firemných obchodných partnerov?
Môže v tom pomôcť operatívna analýza finančného toku platieb firmy za dodané tovary a služby, najmä v minulosti. Podstatou analýzy je porovnanie dynamiky platieb. Teda to, ako boli platby jednak deklarované v dohodách a jednak aký bol reálny stav. Pre každého partnera je potrebné zostaviť objem pohľadávok voči nemu.

.význam analýzy
Kvalitatívna operatívna kontrola meškajúcich a plánovaných platieb na účty firmy umožňuje získať prehľad kvôli tomu, aby sme s obchodnými partnermi diskutovali o príčinách daného stavu. Vďaka tomu firma získava operatívnu informáciu o dlžníkoch. Zmenšenie dlhu zlepšuje finančné ukazovatele firmy a vytvára lepšie podmienky na získanie úveru, čo je v čase ekonomickej krízy dôležitou podmienkou jej fungovania. Čo robiť ak sme dodali tovar, alebo službu nespoľahlivému partnerovi? Môžeme využiť operácie, ktorých podstatou je reštrukturalizácia dlhu, pri ktorej je lepšie použiť zmenky.
Všetky finančné operácie robí podnik prostredníctvom banky. V neistej ekonomickej situácii je dôležité porovnávať činnosť viacerých bánk a analyzovať, ktorá operácia u nich koľko stojí. Pri takejto analýze treba vychádzať z princípu minimalizácie nákladov a maximalizácie výnosov pre podnik, čo by malo byť každodennou úlohou finančného oddelenia všetkých firiem.
Je zrejmé, že kľúčom k úspechu pri riadení tokov hotovosti v podniku sú presné a aktuálne informácie. Zabezpečenie kvalitných informácií je možné len prostredníctvom automatických systémov. Mohlo by sa zdať, že obdobie krízy nie je najvhodnejším časom na to, aby sme sa zamýšľali nad novými projektmi v oblasti informačných systémov. No možno je to presne naopak. Práve v súčasnosti je vhodný čas na to, aby inovácie v informačných systémoch napomohli zlepšenie finančnej situácie podniku.

Autor je vysokoškolský pedagóg, pôsobí na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite