stanovy

.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku

Názov, sídlo a založenie občianskeho združenia

1. Názov občianskeho združenia: .týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku (ďalej v týchto stanovách len ako „občianske združenie“).

2. Sídlo občianskeho združenia : Partizánska 2, 811 03 Bratislava.

3. Občianske združenie je právnickou osobou a je založené na neurčitý čas .

4. Pracovným jazykom združenia je slovenský jazyk.

Cieľ činnosti občianskeho združenia

1. Cieľom občianskeho združenia je podpora a zvyšovanie úrovne verejnej diskusie prostredníctvom kvalitnej žurnalistiky. Občianske združenie chce podporovať aktívnu účasť verejnosti v oblasti boja proti korupcii, ľudských práv, spravodlivosti, právneho štátu a podobne. Občianske združenie sa tiež zameriava na motivovanie mladých ľudí vstupovať do verejnej diskusie formou konferencií, mediálnych výstupov a elektronických diskusií. Prioritnou oblasťou je aj oblasť vzdelávania vrátane seminárov a kurzov.

Občianske združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s novinármi, publicistami, odborníkmi a širšou verejnosťou. Spolupracuje tiež s príslušnými orgánmi štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami.

2. Občianske združenie neposkytuje odplatné poradenstvo ani služby za odplatu.

Členstvo

1. Členom občianskeho združenia sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe záujemcom podpísanej žiadosti, ak Správna rada schváli prijatie osoby za člena občianskeho združenia. V písomnej žiadosti záujemca o členstvo vyhlási, že súhlasí so stanovami občianskeho združenia a že bude podporovať ciele občianskeho združenia a podieľať sa na jeho činnostiach. Zároveň v žiadosti uvedie svoj prínos v prípade prijatia za člena združenia.

2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie občianskeho združenia ministerstvom stávajú jeho členmi a zároveň členmi prvej Správnej rady občianskeho združenia.

3. Členom občianskeho združenia sa môže stať najmä fyzická osoba s odbornosťou, ktorá je prínosom pre činnosť združenia.

Práva a povinnosti člena občianskeho združenia

Každý člen má právo:

1. byť informovaný o činnostiach a riadení občianskeho združenia, informovanie sa o činnostiach a riadení združenia je záležitosťou každého člena podľa jeho uváženia,

2. voliť a byť zvolený za člena Správnej rady v prípade, ak s takým zvolením súhlasí,

3. podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,

4. obracať sa na orgány občianskeho združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.

Každý člen občianskeho združenia je povinný:

1. dodržiavať stanovy občianskeho združenia,

2. aktívne podporovať cieľ a činnosť občianskeho združenia podľa svojich možností a schopností, právnické osoby v rámci dovoleného rozsahu ich činnosti,

3. navrhovať uskutočňovanie projektov združenia v prípade, ak by mohli byť združeniu na prospech pri napĺňaní cieľa činnosti združenia, ochraňovať a zveľaďovať majetok občianskeho združenia.

Zánik členstva

Členstvo v občianskom združení zaniká nasledovným spôsobom:

1. rozhodnutím Správnej rady o vylúčení člena. Správna rada určí deň zániku členstva v zápisnici z jej zasadnutia. Vylúčený člen nemá právo požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku združenia,

2. doručením oznámenia člena o jeho rezignácii jednému z členov Správnej rady. Člen, ktorý oznámil rezignáciu nemá právo požadovať vrátenie žiadnych aktív, ktoré previedol do majetku združenia,

3. zánikom právnickej osoby. Právnemu nástupcovi právnickej osoby nevzniká členstvo v občianskom združení,

4. úmrtím člena.

Organizácia

Orgány združenia sú:

Členská schôdza, Správna Rada, Predseda združenia, Dozorná rada.

Správna Rada, Predseda združenia a Dozorná rada sú ustanovované a volené Členskou schôdzou.

Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Každý člen má jeden hlas.

Členská schôdza sa schádza najmenej raz za rok. V mimoriadnych situáciách môže Správna rada občianskeho združenia zvolať mimoriadnu členskú schôdzu. Mimoriadnu členskú schôdzu musí Správna rada zvolať aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov občianskeho združenia.

Členská schôdza:

1. schvaľuje stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a dodatky,

2. rozhoduje o zániku občianskeho združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

3. schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia, výročnú správu a výšku členského príspevku, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení za uplynulé obdobie, volí a odvoláva Správnu radu, Predsedu združenia a Dozornú radu,

Správna rada

Správna rada je výkonným orgánom občianskeho združenia. Členom Správnej rady je vždy predseda združenia, ktorý je oprávnený konať v mene združenia.

Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze alebo predsedu občianskeho združenia.

Počet členov Správnej rady je tri vrátane predsedu združenia.

Správna rada sa schádza podľa potreby.

Správna rada:

1. rieši aktuálne problémy činnosti občianskeho združenia;

2. pripravuje ročný plán činnosti a rozpočet občianskeho združenia; zvoláva členskú schôdzu;

3. radí predsedovi združenia vo veciach, ktoré si vyhradí;

4. predkladá členskej schôdzi správu o činnosti a správu o hospodárení občianskeho združenia za obdobie od posledného zasadnutia členskej schôdze;

5. vydáva interné smernice pre činnosť občianskeho združenia;

6. organizuje konferencie, kurzy, školenia a stretnutia občanov s odborníkmi;

7. chráni záujmy občianskeho združenia vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám;

8. schvaľuje vstup občianskeho združenia do vyšších foriem občianskych združení a do medzinárodných organizácií; riadi praktickú a operatívnu činnosť občianskeho združenia.

Predseda združenia

Predseda združenia je štatutárnym orgánom občianskeho združenia.

Predseda združenia koná v mene občianskeho združenia samostatne, koná navonok za občianske združenie, podpisuje a zaväzuje občianske združenie vo všetkých veciach a právnych úkonoch samostatne.

Predseda združenia reprezentuje navonok občianske združenie.

Za občianske združenie podpisuje právne dokumenty predseda združenia tak, že k názvu občianskeho združenia, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

Predseda združenia je viazaný uzneseniami, rozhodnutiami a odporúčaniami členskej schôdze, resp. Správnej rady.

Predseda združenia môže písomne splnomocniť na konanie v mene občianskeho združenia samostatne aj inú osobu, ktorá je členom Správnej rady združenia alebo advokátom, taká osoba koná potom navonok za občianske združenie, podpisuje a zaväzuje občianske združenie vo všetkých veciach a právnych úkonoch samostatne.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

Dozorná rada je minimálne dvojčlenná, je volená členskou schôdzou.

Dozorná rada je nezávislá od Správnej rady.

Dozorná rada kontroluje jedenkrát ročne hospodárenie občianskeho združenie a na členskej schôdzi o tom predkladá správu.

Zdroje činnosti

Občianske združenie bude financovať svoju činnosť z nasledujúcich zdrojov:

prijaté dary od fyzických a právnických osôb, členské príspevky, v prípade, ak tak určí Správna rada, príjmy občianskeho združenia z jeho vlastnej činnosti, finančné prostriedky od sponzorov, od iných združení a spoločností tuzemských či zahraničných, príjmy dosiahnuté pri činnosti združenia, príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách, príjmy z účelových fondov, výnosy z dobročinných akcií, zo zbierok a pod., ostatné získané zdroje podľa rozhodnutia Správnej rady občianskeho združenia.

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti občianskeho združenia podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami. Občianske združenie môže nadobúdať majetok, nadobudnutý majetok scudzovať.

Použitie zdrojov

Zdroje občianskeho združenia možno použiť v súlade s cieľom činnosti občianskeho združenia, ďalej na úhradu nákladov spojených s činnosťou občianskeho združenia.

Občianske združenie bude mať uložené svoje finančné prostriedky na účtoch v bankových inštitúciách a v hotovosti.

Občianske združenie zodpovedá sa svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia občianskeho združenia ani členovia orgánov občianskeho združenia neručia za záväzky občianskeho združenia.

O použití zdrojov rozhoduje predseda združenia, ktorý zodpovedá za vedenie účtovnej evidencie.

Všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré občianske združenie nadobudne, sú majetkom občianskeho združenia.

Zmena stanov

Stanovy môžu byť zmenené len dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

Zmena cieľa a účelu združenia môže byť uskutočnená len dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

1. dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením, právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o rozpustení združenia.

O dobrovoľnom rozpustení a o zlúčení občianskeho združenia s iným združením rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

Pri zániku občianskeho združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie, ktoré sa vykoná v súlade s cieľmi združenia. O spôsobe majetkového vyrovnania rozhodne členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. Vychádza sa z toho, že pri zániku združenia majú všetci členovia nárok na rovnaký podiel na zostatku majetku združenia. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vyrovnanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti.

Oznámenia

Oznámenia o činnosti a záležitostiach občianskeho združenia sa členom oznamujú ústnou alebo písomnou formou. Z rokovaní členskej schôdze a Správnej rady sa robia zápisnice, ak sa členovia orgánov nedohodnú inak.

Nadobudnutie účinnosti

Stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením na ustanovujúcej členskej schôdzi. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Tieto stanovy v úplnom znení boli schválené členskou schôdzou združenia – všetkými členmi občianskeho združenia dňa 22.04.2015 v Bratislave.