financovanie

Projekt Kto vraví, že som outsider? je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov: Kto vraví, že som outsider?
Číslo: CLT03010
Oblasť: Podpora diverzity v kultúre a v umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
Cieľ projektu: Zvýšené povedomie o kultúrnej rozmanitosti a posilnený interkultúrny dialóg
Trvanie projektu: apríl 2016 - apríl 2017
Zmluva: Projektová zmluva na realizáciu projektu

Výška nenávratného finančného príspevku je 88 830 EUR.

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ – „Save the heritage of our ancestors“

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s 15 krajinami Európskej únie v strednej a južnej Európe.

Prostredníctvom Dohody o európskom hospodárskom priestore (EHP) tvoria Island, Lichtenštajnsko a Nórsko spolu s 28 členskými štátmi Európskej únie spoločný trh. Vo vnútri spoločenstva zdieľa Nórsko spolu s ostatnými európskymi krajinami tie isté hodnoty a zodpovednosť za to, aby sa podporovala rovnosť príležitostí, tolerancia, bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a dôstojná životná úroveň pre všetkých členov spoločenstva. Už od vzniku Dohody o EHP v roku 1994 poskytli Island, Lichtenštajnsko a Nórsko príspevok na zníženie sociálnych a ekonomických nerovností v EHP. Napriek veľkému pokroku, ktorý sa dosiahol, pretrvávajú v Európe veľké rozdiely v ekonomickom rozvoji a životnej úrovni. Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004 a 2009 prinieslo 20 % nárast v počte obyvateľov EÚ, ale len 5 % nárast HDP. Granty EHP a Nórska pomáhajú znížiť existujúce rozdiely. Podpora sa zameriava na oblasti, v ktorých majú prijímateľské krajiny jasné potreby a ktoré sú v súlade s národnými prioritami a širšími európskymi cieľmi.

PODPORA SPOLUPRÁCE

Jedným z hlavných cieľov grantov EHP a Nórska je posilňovať bilaterálne vzťahy. Posilnenie väzieb medzi európskymi krajinami prináša vzájomný prospech inštitúciám a organizáciám v darcovských aj prijímateľských krajinách. Aby sa docielila spolupráca a výmena poznatkov, všestranne sa podporuje vytváranie partnerstiev medzi donorskými a prijímateľskými organizáciami. Prináša to vzájomný úžitok a zvyšuje kvalitu programov a projektov. Každý program má vyčlenené prostriedky na podporu tvorenia sietí a partnerstiev pri iniciatívach, o ktoré je spoločný záujem.

KĽÚČOVÉ OBLASTI PODPORY

Poskytovanie prostriedkov sa uskutočňuje prostredníctvom 147 programov v 15 prijímateľských krajinách. Pridelenie prostriedkov pre jednotlivé krajiny sa uskutočňuje na základe počtu obyvateľov a HDP na obyvateľa. Podľa tohto kľúča je najväčším prijímateľom Poľsko, nasledované Rumunskom, Maďarskom a Českou republikou.

"Granty EHP a Nórska - Vytvárajme a zdieľajme výsledky spolu"

Viac informácií na http://eeagrants.org.

ZMLUVY:

Zmluva 1
Zmluva 2