Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Metes a Vodislavská

.martin Mojžiš .spoločnosť

V decembri minulého roku Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK vylúčila zo štúdia dvoch študentov za závažný disciplinárny priestupok. Napriek tomu štúdium riadne ukončili a univerzita im zrejme bude musieť vydať diplomy.

Metes a Vodislavská Boris Németh
Disciplinárna komisia FMFI vyslala svojím študentom signál o nekompromisnom postoji k podvádzaniu.

.ak bude Univerzita Komenského naozaj donútená vydať vysokoškolské diplomy Matúšovi Metesovi a Linde Vodislavskej, bude to poriadna facka celému nášmu výchovno-vzdelávaciemu systému a špeciálne akademickým slobodám. Zároveň to bude výsmech všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom snažia posunúť túto krajinu smerom k dodržiavaniu pravidiel fair-play. A okrem toho pôjde aj o oslavu právneho štátu na slovenský spôsob.

Na začiatku tohto príbehu stojí pomerne nová forma podvádzania pri skúškach, ktorú so sebou priniesli smartfóny. Spočíva v odfotení zadania písomnej časti skúšky mobilom, odoslaní fotografie spolužiakovi sediacemu doma s prístupom ku knihám, poznámkam a celému internetu, a v následnom opísaní riešenia z e-mailu, ktorý nám tento spolužiak pošle. A ak sa nejaký skúšajúci pokúsi proti tomu bojovať vyzbieraním mobilných telefónov na začiatku písomky, stačí si priniesť dva mobily. Jeden sa odovzdá a druhým sa komunikuje.

Tento spôsob podvádzania, nie je, žiaľ, nijako výnimočný. Výnimočné je, ak niekto ponúka takýto alebo podobný podvod na firemnej webstránke ako predmet svojho podnikania.

.pssst! Napíšte nám e-mail.

Tretieho novembra 2014 prišiel na študijné oddelenie FMFI UK študent tejto fakulty a informoval príslušnú referentku o ponuke webstránky www.cielene.sk, ktorú považoval za nečestnú. Na uvedenej stránke, v časti matematika – vysoké školy, ponúkala firma Cielene, s. r. o., tri veci. Prvou bolo legálne a legitímne Doučovanie na zápočty a skúšky (doučíme vás matematiku od základov). Druhou bolo eticky značne pochybné Vypracovanie zadaní a DÚ (pošlete nám materiály, dohodneme sa na cene). Úplne nehorázna však bola tretia ponuka: Vypracovanie skúšok (pssst, napíšte nám e-mail).

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu správu. Venujeme sa aj vypracovaniu skúšok.

Študent, ktorého táto ponuka rozhorčila, zareagoval na výzvu a ešte v októbri 2014 napísal e-mail: „Dobrý deň. Na Vašej stránke som našiel ponuku na vypracovanie skúšok. Chcel by som sa spýtať, ako to prebieha, keďže by som potreboval vypracovať skúšku z fyziky. Ďakujem za odpoveď.“


Odpoveď znela takto: „Dobrý deň, ďakujeme za Vašu správu. Venujeme sa aj vypracovaniu skúšok. V podstate to funguje tak, že vy nám napíšete, akú fakultu a odbor navštevujete, z akého predmetu píšete skúšku a termín skúšky, koľko bude skúška trvať a najlepšie by bolo, pokiaľ by ste nám nejakú minuloročnú skúšku vedeli zaslať ako vzor. Na základe tých­to informácií. Vám budeme schopní stanoviť cenu za vypracovanie skúšky. Na skúške nám potom už len na mail zašlete zadanie skúšky a naši doučovatelia Vám obratom posielajú postupne riešené príklady, aby ste si ich aj Vy stihli opísať. Čo sa týka spôsobu platby, platí sa prevodom na účet, polovica pred a polovica po vypracovaní skúšky. Pokiaľ teda máte záujem, pošlite mi, prosím, vyššie uvedené informácie a my Vám následne stanovíme cenu za vypracovanie.“

Študent, ktorý v celej tejto komunikácii vystupoval pod vymysleným menom, napísal, že študuje na FMFI odbor fyzika, že skúška trvá hodinu a pol, a poslal zadanie tejto skúšky z minulého roku obsahujúce päť príkladov. Odpoveď prišla o tri dni, cena za vypracovanie skúšky bola stanovená na štyridsať eur.

.osem za, nula proti

Vyššie citovanú e-mailovú komunikáciu viedli v mene spoločnosti Cielene, s. r. o., jej majitelia a konatelia Matúš Metes a Linda Vodislavská, študenti druhého ročníka magisterského štúdia FMFI. Dotyčný študent preto nahlásil základné informácie aj s prepisom e-mailov referentke študijného oddelenia tejto fakulty. Referentka to oznámila študijnej prodekanke a tá to ďalej oznámila dekanovi. V priebehu dvoch dní bolo začaté disciplinárne konanie. Oznámenie o ňom si Metes aj Vodislavská osobne prevzali 5.11.2014.

Ich reakcia bola okamžitá. Na druhý deň už bolo na stránke cielene.sk Vypracovanie zadaní a DÚ premenované na Vypracovanie príkladov. A čo sa týka Vypracovania skúšok, to zmizlo z ponuky úplne.

V písomnom vyjadrení k disciplinárnemu konaniu podanému 12.11.2014 Metes a Vodislavská pravosť prepisu e-mailovej komunikácie nepopreli. Tvrdili však, že nikdy nemali v úmysle službu vypracovania skúšok zrealizovať. Vraj išlo len o udržanie klienta s tým, že mu môžu poskytnúť len doučovanie.

V tomto duchu odpovedali aj na dotaz dotyčného študenta z 21.11.2014, či mu teda za dohodnutú sumu skúšku vypracujú. Odpoveď z toho istého dňa sa začínala slovami: „Dobrý deň, ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené komplikácie, ale v našej predchádzajúcej komunikácii sme Vám odpovedali veľmi urýchlene. Takéto služby vypracovania skúšky, žiaľ, neponúkame a ani v budúcnosti ponúkať nebudeme...“

Podľa zápisnice zo zasadnutia disciplinárnej komisie z dňa 1.12. 2014 študenti Metes a Vodislavská svoje konanie oľutovali a ospravedlnili sa zaň. Ponuku na vypracovanie skúšok prezentovali ako marketingový ťah a poukazovali na to, že pomoc sa nerealizovala. Osemčlenná disciplinárna komisia však v dis­kusii poukazovala na fakt, že dohadovanie priebehu odovzdania zadaní a riešení, rovnako ako dohadovanie priebehu platby posúva vypracovanie skúšok z roviny marketingového ťahu k premyslenej reálnej ponuke. K zhode medzi komisiou a študentmi nedošlo ani v otázke ponuky vypracúvania príkladov, ktoré bolo pôvodne ponúkané ako vypracúvanie domácich úloh. Na rozdiel od viacerých členov komisie v tom Metes s Vodislavskou nevideli nič zlého.

Toto je, mimochodom, hlavný kameň úrazu. Na slovenských vysokých školách sa počas semestra aj pri skúškach masívne podvádza a časť študentov to vôbec nepovažuje za nenormálne a nemorálne. Inej časti študentov toto podvádzanie, ktorého sú častými svedkami, veľmi prekáža. Pravidelne naň upozorňujú v študentských anketách a žiadajú vedenia svojich fakúlt o zriadenie nápravy. Disciplinárna komisia FMFI tak stála pred zásadným rozhodnutím. Mohla vyslať jasný signál o svojom nekompromisnom postoji k podvádzaniu, alebo signál o tichom tolerovaní takýchto praktík.

Táto komisia, ktorej polovicu tvoria študenti, sa na svojom neverejnom rokovaní rozhodla pre prvú možnosť a prijala jednomyseľné rozhodnutie o vylúčení Matúša Metesa a Lindy Vodislavskej zo štúdia. Členovia komisie potom ešte prediskutovali možnosť opätovného prihlásenia sa oboch študentov do prvého ročníka magisterského štúdia a o následnom uznaní predmetov absolvovaných v prvom ročníku (pri takomto postupe by obidvaja stratili len rok štúdia).

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Foto - Boris Németh

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Foto - Boris Németh

Študijná prodekanka skonštatovala, že legislatíva neumožňuje fakulte neprijať študenta, ktorý spĺňa odborné kritériá prijímacieho procesu. A tým sa to malo celé skončiť. V skutočnosti sa to celé len začalo.

.ani sama, ani umelo, ani úmyselne

Na základe odporúčania disciplinárnej komisie dekan FMFI dňa 9.12.2014 rozhodol o vylúčení Matúša Metesa a Lindy Vodislavskej zo štúdia. O týždeň neskôr dostal od právnika zastupujúceho oboch bývalých študentov žiadosť o preskúmanie svojho rozhodnutia. Túto žiadosť 7.1. 2015 zamietol a v zmysle zákona ju postúpil rektorovi. Dňa 17. 1. 2015 zamietol žiadosť aj rektor.

Aké dôvody uvádzali bývalí študenti vo svojej žiadosti a ako na ne reagoval rektor? Tak napríklad v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia sa uvádza: „Je neprípustné, aby disciplinárna komisia sama umelo a úmyselne vytvárala situáciu, ktorej účelom bolo prostredníctvom fiktívneho študenta vytvoriť predpoklady na vyprovokovanie iného subjektu (podliehajúceho disciplinárnej právomoci komisie) k nejakému konaniu.“ Rektor na to v odôvodnení svojho rozhodnutia odpovedá: „Konštatujem, že disciplinárna komisia ani sama, ani umelo, ani úmyselne nevytvárala žiadnu situáciu, ale reagovala a začala konať vo veci na základe závažného podnetu, ktorý dostala.“

V inej pozoruhodnej časti svojej žiadosti vylúčení študenti píšu o svojom maile z 21.11.2014 (takéto služby neponúkame ani ponúkať nebudeme) toto: „našu odpoveď disciplinárna komisia ani dekan žiadnym spôsobom nezobrali do úvahy, a ani sa ňou v odôvodnení rozhodnutia nevysporiadali, čím porušili moje právo na spravodlivé konanie, keďže sa nezaoberali všetkými skutočnosťami, ktoré majú význam pre rozhodnutie.“

Rektor na to odpovedá: „Vaše poukazovanie na poslednú mailovú komunikáciu zo dňa 21.11.2014, v ktorej uvádzate, že neposkytujete služby vypracovania skúšok, považujem za bezpredmetné, pretože táto bola realizovaná až po začatí disciplinárneho konania.“

K námietkam o neprípustnosti prepisu e-mailovej komunikácie ako dôkazu pri rokovaní disciplinárnej komisie, ako aj k nevypočutiu študenta, ktorý dal fakulte prepis tejto komunikácie k dispozícii, píše rektor toto: „Ako vyplýva zo zápisu, pridržiavali ste sa svojho písomného vyjadrenia zo dňa 12.11.2014 a ste si vedomá disciplinárneho priestupku, ktorého ste sa dopustili.“ Inými slovami, pravosť e-mailovej korešpondencie bývalí študenti nijako nespochybnili a nebolo preto potrebné ju dokazovať.

Rektor vo svojom rozhodnutí konštatuje, že bývalí študenti svojím konaním jednak poškodili dobré meno fakulty a univerzity a jednak konali v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných povinností. Tieto veci sú disciplinárnymi priestupkami a vzhľadom na ich charakter a závažnosť rektor potvrdil rozhodnutie o vylúčení zo štúdia.

.opisujem, opisuješ, opisuje

Dňa 10. 2. 2015 podali Matúš Metes a Linda Vodislavská na Univerzitu Komenského žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o vylúčení zo štúdia a súčasne požiadali súd o odklad vykonateľnosti tohto rozhodnutia. V žiadostiach o odklad vykonateľnosti uviedli niekoľko zavádzajúcich tvrdení. Tvrdili napríklad, že sú študentmi piateho ročníka a že do ukončenia štúdia im zostáva už len vykonať štátne skúšky a obhájiť diplomovú prácu. V skutočnosti boli študentmi druhého ročníka magisterského štúdia a ich ukončeného trojročného bakalárskeho štúdia sa vylúčenie nijako netýkalo.

A v čase vylúčenia zo štúdia nemali a ani nemohli mať získané kredity za posledný semester magisterského štúdia. Rozdiel medzi piatym a druhým ročníkom, rovnako ako rozdiel medzi získaním a nezískaním všetkých potrebných kreditov pritom môže byť zásadný pri posudzovaní závažnosti ujmy, ktorú musí súd pri odklade vykonateľnosti zvážiť.

Krajský súd v Bratislave závažnosť ujmy zvážil a svojimi uzneseniami z dní 18. 2. 2015 a 20. 2. 2015 vykonateľnosť rozhodnutí odložil až do rozhodnutia vo veci samotnej. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia tým stratilo právnu účinnosť, Matúš Metes a Linda Vodislavská sa opäť stali študentmi FMFI UK a fakulta bola povinná pripustiť ich v najbližších mesiacoch k štátniciam a k obhajobe diplomovej práce. (Teda za predpokladu, že by sa dovtedy vo veci nerozhodlo. Čo sa, samozrejme, nerozhodlo.)

Zavádzajúce tvrdenia zo žiadosti o odklad sa ukázali vhodne zvolené a veľmi účinné. V uznesení senátu podpísanom predsedníčkou Dášou Filovou sa vo veci Matúša Metesa uvádza toto: „Krajský súd v Bratislave považoval dôvody uvedené v žiadosti žalobcu o odklad vykonateľnosti vo výroku identifikovaných rozhodnutí za opodstatnené, keďže okamžitým výkonom napadnutých rozhodnutí hrozí žalobcovi závažná ujma spočívajúca vo výraznom zásahu do jeho práv a oprávnených záujmov v súvislosti s úspešným absolvovaním štyriapolročného štúdia na vysokej škole.

Krajský súd v Bratislave zároveň zohľadnil skutočnosť, že žalobca bol študentom záverečného piateho ročníka, absolvoval všetky skúšky požadované pre tento ročník, k ukončeniu vysokoškolského štúdia mu chýbalo iba absolvovanie štátnych skúšok a obhájenie diplomovej práce a predtým nebol nikdy disciplinárne postihnutý.“

Pozoruhodné na tomto odseku je aj to, že úplne rovnaký odsek sa nachádza aj v uznesení iného senátu vo veci Lindy Vodislavskej. V celom odseku je odlišných len osem slov, vo všetkých prípadoch ide o triviálne nahradenie mužského rodu ženským. Uznesenie podpísal predseda senátu Marián Trenčan.

A nejde len o tento jeden odsek. Obe uznesenia sú prakticky totožné, slovo od slova. Pri ich porovnaní je v podstate nevyhnutné dospieť k hodnotiacemu úsudku, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou príslušní predsedovia senátov svoje uznesenia opisovali buď jeden od druhého, alebo obaja od niekoho tretieho. Nie je to nič protizákonné, ale ak vo veci opisovania na skúškach rozhodujú sudcovia, ktorí bez problémov opisujú uznesenia, trochu to spochybňuje ich nezaujatosť.

.krása, elegancia, signály

Univerzita Komenského reagovala na uznesenia o odklade jednak návrhom na zrušenie tohto uznesenia a jednak podaním sťažnosti proti porušovaniu základných práv a slobôd na Ústavný súd SR (v tomto prípade ide o akademické slobody vysokých škôl ako samosprávnych inštitúcií, pričom podľa zákona o vysokých školách „do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov“).

Univerzita síce ani jednému neodovzdala diplomy na slávnostnej promócii, ak však nevymyslí v krátkom čase nejakú právnu kľučku, bude im ich musieť odovzdať v zákonnej lehote.

Uznesenie o odklade zrušené nebolo, Ústavný súd zatiaľ nerozhodol, a tak Matúš Metes a Linda Vodislavská napriek vylúčeniu zo štúdia, ktoré nikto nikdy nezrušil, obhájili svoje diplomové práce a úspešne absolvovali štátne záverečné skúšky. Teda, aby sme boli presní, de iure ich vylúčenie nikto nezrušil. De facto ho zrušil Krajský súd, pretože uznesenie o odklade účinnosti toto vylúčenie prakticky anulovalo.

Univerzita síce ani jednému z týchto dvoch vylúčených študentov neodovzdala diplomy na slávnostnej promócii, ak však jej právne oddelenie nevymyslí v krátkom čase nejakú právnu kľučku, bude im ich musieť odovzdať v zákonnej lehote. A pritom nie je jasný mechanizmus, akým by im mohla v budúcnosti tieto diplomy odobrať v prípade, že súd rozhodne o právoplatnosti vylúčenia zo štúdia.

V tom práve spočíva tá krása a elegancia uznesení senátov Krajského súdu. Uzniesli sa na základe nepravdivých údajov, ku ktorým sa druhá strana nemohla vyjadriť (bude sa môcť vyjadriť až na pojednávaní). A o celej veci rozhodli bez toho, že by vo veci rozhodovali.

Aký signál tým súd vyslal všetkým podvodníkom na všetkých stupňoch škôl? Nuž, to je také zjavné, že

o tom ani netreba písať. A to ešte nie je úplný koniec príbehu. V tejto krajine je totiž celkom dobre možné, že súd nakoniec rozhodne v prospech vylúčených študentov. A to už len bude signál. Ak sa tak stane, potom budú na Slovensku zrejme legálne aj „marketingové ťahy“ ponúkajúce na firemných stránkach nájomnú vraždu. (Pssst! Pošlite nám e-mail.)

Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite