Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Transferové oceňovanie nemusí byť strašiak. Podnikatelia si ho vedia urobiť aj sami

.sponzorované .promotion .promotion

Slová „transferová dokumentácia“ môžu znieť komplikovane, ale v skutočnosti je to len dokument, ktorého tvorba má svoje pravidlá. V praxi ju musia vyhotoviť všetci podnikatelia, ktorí uskutočňujú transakcie s prepojenými osobami (napr. obchodovanie v rámci holdingu firiem, pôžička od spoločníka a pod.).

Transferové oceňovanie nemusí byť strašiak. Podnikatelia si ho vedia urobiť aj sami

aby sme vám pomohli tohto „strašiaka“ zvládnuť, pripravili sme zhrnutie základných informácií a praktický tip na to, ako si dokumentáciu pripravíte aj sami. 

Obsahové náležitosti transferovej dokumentácie ustanovuje usmernenie Ministerstva financií SR. Keďže toto usmernenie sa niekoľkokrát novelizovalo, na prvý pohľad môže byť problematické sa v ňom vyznať. 

Tému sme preto zhrnuli do 4 základných bodov:

  1. Kto je povinný vyhotoviť transferovú dokumentáciu
  2. Aký druh transferovej dokumentácie vyhotoviť
  3. Aké podklady pripraviť
  4. Akú metódu oceňovania zvoliť

kto je povinný vyhotoviť transferovú dokumentáciu

Odpoveď je jednoduchá - dokumentáciu musí vytvoriť subjekt, ktorý uskutočňuje transakcie (napr. pôžička, dodanie tovaru/služby) so závislými osobami. Tieto transakcie sa v daňovej terminológii nazývajú “kontrolované“ transakcie. Kontrolované preto, lebo je potrebné ich skúmať, porovnávať a preukazovať ich opodstatnenosť.

Kto je závislou osobou, definuje § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP“). Ide o (i) blízku osobu (manžel, dieťa a pod.), (ii) ekonomicky alebo personálne prepojenú osobu alebo subjekt (dcérska spoločnosť s majetkovou účasťou viac ako 25%, spoločnosť prepojenú napr. cez osobu konateľa), (iii) subjekt, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku.

aký druh transferovej dokumentácie je potrebné vyhotoviť 

Existujú 3 druhy dokumentácie - skrátená, základná a úplná. Ktorý druh dokumentácie je spoločnosť povinná vyhotoviť, záleží od charakteru, rozsahu a podmienok transakcií. 

Úplná dokumentácia je už podľa názvu obsahovo najpodrobnejší typ dokumentácie. Preto si vyžaduje aj značnú časovú a odbornú náročnosť na prípravu. Takúto dokumentáciu vyhotovujú spoločnosti, ktoré uskutočňujú cezhraničné kontrolované transakcie, ak spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií: 

i. vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS,

ii. hodnota kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 EUR,

iii. kontrolované transakcie uskutočňujú so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu (nezmluvným štátom je štát, ktorý nie je uvedený v zozname vedenom MF SR https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/platne-ucinne-medzinarodne-zmluvy-podla-2-pism-x-zakona-c-595/2003-z-z-zneni-neskorsich-predpisov/), 

iv. žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia, 

v. a ďalšie.

V prípade, ak nespĺňate ani jedno z vyššie uvedených kritérií, pravdepodobne sa na vás bude vzťahovať povinnosť viesť dokumentáciu v základnom alebo skrátenom rozsahu.

Základná dokumentácia sa zasa vedie o:

i. cezhraničných kontrolovaných transakciách, ak celkové výnosy z hospodárskej a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 EUR,

ii. cezhraničných kontrolovaných transakciách, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 EUR,

iii. tuzemských kontrolovaných transakciách, ak bola v danom zdaňovacom období uplatnená úľava na dani,

iv. kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu, ako najjednoduchšiu verziu dokumentácie sa vzťahuje na podnikateľov (aj fyzické osoby, ktoré zisťujú základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP), ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie:

i. ak za príslušné zdaňovacie obdobie majú povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,

ii. so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí),

iii. ak sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve alebo uskutočňujú kontrolované transakcie s takýmito osobami,

iv. ak majú majetkové alebo personálne prepojenie so štátom, obcou alebo vyšším územným celkom,

v. ak v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani.

pripraviť podklady pre vyhotovenie transferovej dokumentácie 

Po určení druhu dokumentácie nám usmernenie dá návod, čo presne má byť jej obsahom, keďže každý druh dokumentácie si vyžaduje iný obsah. Následne podľa tohto obsahu je potrebné pripraviť jednotlivé dokumenty, z ktorých čerpáme informácie do dokumentácie. Častokrát vieme dokumenty použiť aj ako prílohy a v dokumentácii na ne priamo odkázať.  

Ak transakcie medzi závislými osobami nefungujú na základe písomných zmlúv, prípadne zistíme, že niektoré z nich chýbajú, je to priestor na „upratanie“ vo vzťahoch a dopracovanie takýchto dokumentov. 

použitie správnej metódy transferového oceňovania na preukázanie princípu nezávislého vzťahu 

Hlavným účelom transferovej dokumentácie je preukázať, že ocenenie závislých transakcií je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. 

V praxi potrebujeme preukázať, že transakcia so závislými osobami sa uskutočnila za ceny, za ktoré by sa tá istá transakcia uskutočnila s nezávislou, treťou osobou. 

Na takéto preukázanie slúžia jednotlivé metódy transferového oceňovania. Je možné zvoliť si jednu z metód porovnávania cien alebo zisku stanovenú v § 18 ZDP, konkrétne: 

  • metóda nezávislej trhovej ceny, 
  • metóda následného predaja, 
  • metóda zvýšených nákladov, 
  • metóda delenia zisku, 
  • metóda čistého obchodného rozpätia,
  • príp. ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy.

praktický tip na záver

Pre podnikateľov, ktorí vedú transferovú dokumentáciu len v skrátenom rozsahu máme dobrú správu. Tento typ transferovej dokumentácie si už od roku 2018 viete vyhotoviť aj sami. 

Stačí vám k tomu vyplniť jednoduchý formulár. Tento formulár nájdete ako prílohu usmernenia č.  MF/019153/2018-724 TU.

Vyžaduje si to len znalosť o závislých osobách a ich kontrolovaných transakciách.

V prípade, že si nie ste istí, aký druh transferovej dokumentácie je vaša spoločnosť povinná viesť, prípadne potrebujete vyhotoviť dokumentáciu v akomkoľvek rozsahu, napíšte nám a radi vám s tým pomôžeme.

ing. Mgr. Lenka Paluchová, LL.M. Daňová advokátka

SCHIN & MAJDÚCH legal - advokáti pre Industry 4.0, dobu umelej inteligencie a automatizácie. 

Dodávame pragmatické právne riešenia pre startupy, SME aj korporácie z rebríčka Fortune 500. Najradšej pracujeme na projektoch v oblasti IT, daní, M&A, nehnuteľností a startupov. Klientom radíme, ako urobiť strategické právne rozhodnutia pre dosiahnutie svojich biznis cieľov. Našou prácou pomáhame posilňovať ich pozíciu na trhu a motivujeme k vyšším štandardom. Sídlime v Bratislave a pracujeme v tíme 7 právnikov. 

 
Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia
.posledné
.neprehliadnite