Zdá sa, že máte zablokovanú reklamu

Fungujeme však vďaka príjmom z reklamy a predplatného. Podporte nás povolením reklamy alebo kúpou predplatného.

Ďakujeme, že pozeráte .pod lampou. Chceli by ste na ňu prispieť?

Jednoducho Labaš

.peter Kováč .časopis .týždeň doma

Deviateho novembra sa dekanom Lekárskej fakulty UK zrejme opäť stane profesor Peter Labaš. V senátnych voľbách fakulty nemá totiž žiadneho protikandidáta. Naša najstaršia Lekárska fakulta – a s ňou vôbec slovenská medicína – si tak koleduje o ďalšiu hanbu.

.ako kandidát na dekana Peter Labaš opakovane deklaroval, že dekan LF UK musí byť „čestný a spravodlivý". Česť a cit pre spravodlivosť dekana bratislavskej Lekárskej fakulty, profesora chirurgie a súdneho znalca Petra Labaša preveruje aj prípad Hedvigy Malinovej. Generálna prokuratúra žiadala vyriešiť banálnu otázku: „Zbili ju alebo nie?" Jednoduchá odpoveď Petra Labaša však  začala veci komplikovať. Možno by sa tak nestalo, keby Peter Labaš odpovedal iba na otázky z uznesenia Generálnej prokuratúry. Peter Labaš však odpovedá aj na otázky novinárov o znaleckom posudku v neuzavretom prípade. Pre Generálnu prokuratúru a Lekársku fakultu tak predstavuje mediálna komunikácia Petra Labaša v kauze Hedvigy Malinovej nepretržitý rad nepravidelne po sebe idúcich katastrof.

.spoluatori...
Peter  Labaš upútal médiá bezprostredne po odovzdaní znaleckého posudku o Hedvige Malinovej. Tie v septembri roku 2009 zverejnili vyjadrenia lekárov, ktorí mali na posudku spolupracovať. Právnická osoba pribratá do trestného konania na podanie písomného znaleckého posudku je povinná v  posudku uviesť osoby, ktoré sa na jeho spracovaní podieľali a ich prípadné rozdielne závery. Ak boli závery zhodné, určí sa osoba, ktorú možno ako znalca vypočuť v trestnom konaní. Tomu, koho tak v posudku Lekárskej fakulty označili, naozaj niet čo závidieť. Obhajcovi Hedvigy Malinovej bude totiž musieť odpovedať na množstvo zvedavých otázok.
Najskôr známe fakty: dvaja z dvanástich lekárov, ktorí mali na znaleckom posudku Lekárskej fakulty spolupracovať, svoju účasť verejne popreli. Prodekan Lekárskej fakulty a stomatochirurg docent Peter Stanko pre denník SME uviedol, že nemôže vylúčiť facku ani pád na bradu. Pritom zjavne nevedel, v akej forme bude jeho vyjadrenie použité. Peter Stanko finálnu verziu posudku nevidel skôr, ako mu ju ukázali novinári. Jeho odborný názor však niekto „iba “ neuviedol celý. Psychiatrička Viera Kořínková účasť na spracovaní posudku v roku 2008 odmietla. Petrovi Labašovi poslala informáciu o účinkoch diazepamu. Tú obsahuje aj príbalový leták pre pacientov. Chirurg docent Luděk Vrtík zverejnil čestné vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že sa na znaleckom posudku nepodieľal.
Profesor Peter Labaš prebral plnú zodpovednosť za posudok, keď pre  aktualne.sk pred vyše rokom doslova vyhlásil:
„Ja som dostal zadanie, a to som vypracoval."  To dáva legitímny dôvod spýtať sa hlúpu, ale potrebnú otázku. Kto vypracoval znalecký posudok – odborníci Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, uvedení v posudku, alebo súčasný dekan Peter Labaš sám?

.labaš proti zákonu
Znalec je podľa zákona „...povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom, alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak." Ako chápe tento jasne napísaný text súdny znalec Peter Labaš? V rozhovore pre týždenník ŽIVOT sa minulý rok v septembri profesor Labaš vyjadroval o zisteniach Lekárskej fakulty v posudku. Bez zábran opísal poranenia na tvári Hedvigy Malinovej, nálezy chirurgov a spomenul aj výsledok CT vyšetrenia. Čo to má spoločné so zákonom prikázanou mlčanlivosťou znalca? Nič. Peter Labaš jednoducho príliš veľa hovorí, hoci by mal mlčať. To však nie je jediný problém, ktorý nemiestna zhovorčivosť Petra Labaša spôsobuje. Zákon o ochrane osobných údajov označuje údaje o zdravotnom stave za osobitnú kategóriu osobných údajov. K týmto údajom majú prístup len zdravotnícki pracovníci a prípadne aj súdny znalec. Všetci sú však povinní zachovávať mlčanlivosť. Za okolností daných zákonom neexistuje legálny spôsob, akým by Peter Labaš mohol tieto informácie novinárom poskytnúť. Pojem „mlčanlivosť" má v slovníku Petra Labaša zrejme iný význam, než určuje zákon. Dúfajme, že sa z tohto slovníka neučia aj budúce generácie lekárov na fakulte, kde Peter Labaš pôsobí ako dekan.
Iste, profesor Peter Labaš dnes už zrejme vie, že v  septembri 2009 poriadne prestrelil. V telefonáte s redaktorkou denníka SME sa v júli 2010 vyjadril nasledovne: „....zákon na ochranu informácií mi nedovoľuje ako znalcovi o tomto vôbec hovoriť s kýmkoľvek....." Je vskutku pozoruhodné, ako sa zrazu oháňa zákonom človek, ktorý pred pár mesiacmi o zdravotnom stave Hedvigy Malinovej bez zábran hovoril. Profesor Peter Labaš tak sám seba usvedčil z porušenia zákona. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi môže pritom byť za istých okolností až trestným činom. Tým sa však problémy Petra Labaša nekončia. Aj Hedviga Malinová má právo na ochranu svojej osobnosti, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti a súkromia. Lekár Peter Labaš prezradil aj časť nálezu z gynekologického vyšetrenia Hedvigy Malinovej. Táto trápna záležitosť sa môže skončiť žalobou na ochranu osobnosti. Za porušovanie zákona sa platí, to si však  Peter Labaš vybral
sám.

.právny štát?
No nielen Peter Labaš má problém s mlčanlivosťou. Peter Labaš pre ŽIVOT povedal: „...hovoril som s lekármi, so sestričkami v Nitre, Dunajskej Strede..." Peter Labaš zjavne netuší, aký problém táto veta predstavuje. Lekári a sestry, teda zdravotnícky personál ošetrujúci Hedvigu Malinovú, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkom, čo sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto mlčanlivosti ich môže zbaviť iba pacient alebo orgán, príslušný na vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ten však musí dostať žiadosť od orgánov činných v trestnom konaní či súdu. Hedviga Malinová určite nemá záujem, aby sa jej ošetrujúci personál rozprával s  Petrom Labašom. Lekári a sestry mohli byť zbavení mlčanlivosti lekárom samosprávneho kraja. Rozhodnutie by však museli doručiť aj Hedvige Malinovej ako dotknutej osobe. Ak Hedviga Malinová alebo príslušný samosprávny kraj nezbavili ošetrujúci personál mlčanlivosti, je tu problém. Lekári a sestry by „rozprávaním sa" s  Petrom Labašom porušili zákon. To má významný dôsledok pre celý znalecký posudok: Informácie o pacientovi, ktoré poskytol zdravotnícky pracovník bez zbavenia mlčanlivosti, sú totiž získané nezákonne. Ak by tieto informácie Peter Labaš použil, znalecký posudok by nemohol slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, lebo by nebol získaný zákonným spôsobom. Takýto posudok môže zadávateľ, teda Generálna prokuratúra, rovno vyhodiť.

.„rozprávanie sa"
Ďalším zdrojom právnych problémov je spôsob, akým Peter Labaš realizoval rozhovory s lekármi a sestrami v nitrianskej a dunajskostredskej nemocnici. Znalec totiž nemôže ako súkromný detektív vyraziť na cesty po Slovensku, aby pri kávičke nezáväzne konverzoval so svedkami. Podľa trestného poriadku znalcovi „možno (...) tiež dovoliť, aby sa zúčastnil na výsluchu obvineného, svedkov alebo pri vykonávaní iných dôkazov". Znalec môže v trestnom konaní navrhnúť vykonať dôkazy, ktoré potrebuje na účely podania posudku. Nevieme, či Peter Labaš aspoň tuší, že lekári a sestry Hedvigy Malinovej majú procesné postavenie svedkov. Znalec môže získať podľa zákona informácie od svedka zo zápisnice o jeho výpovedi alebo účasťou na jeho výsluchu. Vtedy môže svedkovi dokonca klásť otázky. Pri takomto výsluchu má však právo byť aj obhajca.
Ak sa preukáže, že Peter Labaš vyrazil za svedkami bez vedomia orgánov činných v trestnom konaní a dokonca s nimi neformálne konverzoval, vznikol by neriešiteľný problém. V tom prípade  by Peter Labaš opäť získal informácie nezákonne. Ak sú tieto informácie použité v posudku, ten nemá ani hodnotu papiera, na ktorom je vytlačený.

.dokumentácia...
Ďalším tragikomickým prvkom v kauze znaleckého posudku o Hedvige Malinovej sú prekáračky s Generálnou prokuratúrou o zaobstaraní zdravotnej dokumentácie. Tá býva spravidla základným podkladom na spracovanie znaleckého posudku a znalec k nej má prístup. Preto je šokujúce vyhlásenie Petra Labaša pre denník SME z júla tohto roku. Povedal doslova: „Proste potrebujem tú dokumentáciu, lebo ja pracujem na základe objektívnych faktov."
Na otázku, či dokumentáciu už má, odpovedal: „Nie, nemám to. Opýtajte sa jej obhajcu, ak mi to zabezpečí, veľmi vďačne by tom to dokončil. Zákon na ochranu informácií mi nedovoľuje ako znalcovi o tomto hovoriť s kýmkoľvek a ja potrebujem jej súhlas a súhlas jej lekárov, viete?". Na otázku, či ho (ten súhlas) doteraz nemal, odpovedal Peter Labaš jednoznačne: „Nie."
Namiesto čakania na obhajcu (ktorý, len tak mimochodom, v tomto prípade nemá čo zabezpečovať zdravotnú dokumentáciu potrebnú pre znalca) mohol Peter Labaš na svoju súkromnú Tour de Slovakia zobrať so sebou uznesenie o pribratí Lekárskej fakulty za znalca. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti sa totiž údaje zo zdravotnej dokumentácie sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby „znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní..."  Peter Labaš si mohol dokumentáciu aj vyžiadať a nemusel ani opustiť kanceláriu dekana v Aspremontovom paláci. Peter Labaš už mohol jednoducho dávno pracovať s legálne získanými informáciami. To mal na mysli generálny prokurátor, keď v júli 2010 na tlačovej konferencii poznamenal o podkladoch pre profesora  Petra Labaša: „....škoda, že sa nepýtate, prečo ich nemal k dispozícii. “
Hoci  súdny znalec Peter Labaš podal podľa vlastných slov okolo 600 znaleckých posudkov, zjavne netuší, akým spôsobom sa môže dostať k zdravotnej dokumentácii. Ale dôležitá je aj iná otázka: z akých podkladov teda vychádzala Lekárska fakulta Univerzity Komenského v posudku týkajucom sa prípadu Hedvigy Malinovej, ktorý odovzdala v roku 2009? To zostáva zatiaľ nerozriešenou záhadou.

.tvrdý profík?
Peter Labaš sa v rozhovore pre Uj Szó vyjadril, že je tvrdý profík a z celej kauzy sa mu dvíha žalúdok. Povedal, že ak ho chce Hedviga Malinová presvedčiť, nech  ide na detektor lži.  Verejne vyhlásil, že na podstate posudku sa nič meniť nebude, ten sa iba doplní, ako si to vyžiadala Generálna prokuratúra. To všetko povedal predtým, ako je dodatok k posudku Lekárskej fakulty hotový. Tieto pozoruhodné a kategorické vyhlásenia nesvedčia o tom, že Peter Labaš je tvrdý profík. Utáraný profesor Peter Labaš zrejme stratil znaleckú zdržanlivosť a súdnosť.
Dekan Peter Labaš totiž svojím vyhlásením jednoznačne preukázal  svoju zaujatosť voči Hedvige Malinovej. Súdny znalec je povinný v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch vykonávať svoju
činnosť nestranne. Vyhlásenie Petra Labaša pre Uj Szó zaváňa viac španielskou inkvizícou ako znaleckou expertízou. Peter Labaš iba opätovne demonštroval zrejmú neznalosť zákona.
Možno by sa nad tým dalo mávnuť rukou a povedať, že sa to týka iba Petra Labaša.  Avšak vďaka tomu, že Peter Labaš je aj dekanom Lekárskej fakulty UK, nemožno to považovať za čisto súkromný problém. Peter Labaš namočil do svojej osobnej blamáže aj Lekársku fakultu a tým aj celú Univerzitu Komenského.
Doteraz medializované informácie a vyhlásenia otriasajú znaleckým posudkom na Hedvigu Malinovú. Zdôrazňujme, že bez poznania jeho obsahu. Prokurátor Generálnej prokuratúry Ctibor Koštál pritom pre médiá povedal, že za správnosť posudku zodpovedá Lekárska fakulta Univerzity Komenského. Ešte šťastie, že Lekárska fakulta nemá právnu subjektivitu.  Táto skutočnosť sama osebe predstavuje ďalší veľmi humorný príbeh s hlbokou právnou pointou.  Samosprávna pôsobnosť fakulty podľa vysokoškolského zákona a dokonca ani štatút Univerzity Komenského totiž neobsahujú žiadnu zmienku o znaleckej činnosti fakúlt.
Je smutné, že konanie jedinej osoby stavia Lekársku fakultu UK do veľmi zlého svetla. Tragédia je, to že touto osobou je jej dekan. Dekan Peter Labaš, ktorý zákony buď nepozná, alebo ich ignoruje.  Dávna požiadavka Petra Labaša,  aby dekan konal čestne a spravodlivo, znie s odstupom času ako veľmi zlý vtip

Autor je súdny lekár a právnik, súdny znalec a vysokoškolský pedagóg.

Vyhlásenie ku konfliktu záujmov:
Autor bol v rokoch 1996 – 2009 odborným asistentom na Ústave súdneho lekárstva LF UK a je od roku 2008 je spoločníkom doc. MUDr. Luďka Vrtíka, CSc. v znaleckej organizácií forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s.r.o.


Ak ste našli chybu, napíšte na web@tyzden.sk.
.diskusia | Zobraziť
.posledné
.neprehliadnite