podmienky vedomostného kvízu "Slovensko v EÚ a NATO" 2018

Článok I

Základné ustanovenia

1. Vedomostný súťažný kvíz s názvom „Slovensko v EÚ a NATO“ (ďalej len ako „ vedomostný kvíz“) je organizovaný a uskutočňovaný občianskym združením .týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 42412552 (ďalej len ako „organizátor“).

2. Termín začatia vedomostného kvízu je 5. 2. 2018 a termín ukončenia je 16. 3. 2018. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania vedomostného kvízu podľa svojej úvahy, a to najmä primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

3. Do žrebovania vedomostného kvízu sa dostáva každý, kto dosiahne 90 % správnych odpovedí z celkového počtu otázok všetkých kôl kvízu. Podmienkou účasti v žrebovaní vedomostného kvízu je aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami tohto vedomostného kvízu a spracovaním osobných údajov.

5. Zapojenie sa do žrebovania je možné len raz s jednou emailovou adresou.

6. Pravidlá vedomostného kvízu budú zverejnené na webovej stránke www.tyzden.sk.

Článok II

Výhry a žrebovanie

1. Účastník vedomostného kvízu môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania niektorú z nasledovných výhier:

  • 2 x dámske hodinky Tissot, každé v hodnote 220 eur
  • 2 x pánske hodinky Tissot, každé v hodnote 220 eur
  • 1 x tablet Lenovo TAB 3 10 Business 16GB Black v hodnote 159 eur od firmy Papaya POS
  • 5 x digitálne predplatné časopisu .týždeň, každé v hodnote 49 eur
  • 5 x séria vedeckých kníh Martina Mojžiša, každá v hodnote 40 eur

2. Žrebovanie sa uskutoční 16.3.2018. Žrebovanie prebehne náhodným výberom zo všetkých emailových adries, ktoré splnili podmienky pre zaradenie do žrebovania. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica bude uložená u organizátora k nahliadnutiu.

Článok III

Informovanie výhercov a odovzdanie cien

1. Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre upovedomení emailovo. Zoznam víťazných emailov bude uverejnený na www.tyzden.sk.

2. Organizátor odovzdá ceny emailom alebo poštou, v niektorých prípadoch aj osobne pre marketingové účely so súhlasom výhercu.

3. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tomto vedomostnom kvíze.

4. V prípade, že výherca do 6 mesiacov od odoslania prvého emailu s oznámením o výzve neodpovie na email, organizátor posunie výhru ďalšiemu výžrebovanému.

5. Organizátor oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Účastník súťaže svojou účasťou vo vedomostnom kvíze vyjadruje svoj súhlas s jeho pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami dáva účastník súčasne v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) organizátorovi - občianske združenie .týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 42412552, dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: email a u výhercov aj meno, priezvisko, telefónne číslo, fotografia, za účelom zapojenia sa do vedomostného kvízu, informovania o priebehu vedomostného kvízu a odovzdania výhry výhercom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Osobné údaje nebudú zverejnené, okrem výhercov, ktoreých osobné údaje budú zverejnené na webových stránkach organizátora (v rozsahu meno a priezvisko, fotografia, fotodokumentácia z odovzdania výhry a pod.). Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Účastník súťaže ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže ako dotknutá osoba vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

3. Z možnosti zapojenia do žrebovania sú vylúčení:

  • spolupracovníci občianskeho združenia .týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku,
  • ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave vedomostného kvízu.

4. Pravidlá vedomostného kvízu sú k dispozícii všetkým na www.tyzden.sk počas celej doby trvania vedomostného kvízu, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.

5. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel vedomostného kvízu počas jeho trvania, vrátane zmeny doby jeho trvania, jeho predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu zverejní organizátor na www.tyzden.sk, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.

6. Tieto pravidlá vedomostného kvízu nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.tyzden.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na www.tyzden.sk.

V Bratislave dňa 1.2.2018