Podmienky predplatiteľskej súťaže 2020

Článok I

Základné ustanovenia

1. Predplatiteľská súťaž s názvom „Predplatiteľská súťaž časopisu .týždeň“ (ďalej len ako „ predplatiteľská súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou W Press, a. s. so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 907 266, zapísanou v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3464/B (ďalej len ako „organizátor“).

2. Termín začatia predplatiteľskej súťaže je 16. 11. 2020, termín ukončenia predplatiteľskej súťaže je 31. 1. 2021. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania predplatiteľskej súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä predplatiteľskú súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

3. Do predplatiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý predplatiteľ časopisu .týždeň (ďalej len „predplatiteľ“) starší ako 18 rokov, ktorý kedykoľvek počas trvania predplatiteľskej súťaže kúpi niektoré z predplatných časopisu .týždeň. Podmienkou účasti v predplatiteľskej súťaži je aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami tejto predplatiteľskej súťaže a spracovaním osobných údajov.

4. S jedným tak zakúpeným predplatným sa predplatiteľ môže zaregistrovať do súťaže len jedenkrát.

5. Účastník predplatiteľskej súťaže sa môže zapojiť do predplatiteľskej súťaže opakovane bez obmedzenia, a to tým, že opakovane splní podmienky špecifikované v bode 3. a 4. týchto pravidiel. Tým si účastník zvyšuje svoje šance na výhru v predplatiteľskej súťaži.

6. Pravidlá predplatiteľskej súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.tyzden.sk. Informácie o súťaži budú zverejnené aj v časopise .týždeň a v reklamných a propagačných materiáloch organizátora, ako aj prostredníctvom médií, a to podľa uváženia organizátora.

Článok II

Výhry a žrebovanie

  • Účastník predplatiteľskej súťaže môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania niektorú z nasledovných výhier:

 

1 x zájazd pre dve osoby do Thajska od CK Bubo v hodnote 3 200 €

2 x dámske luxusné hodiny Tissot

2 x pánske luxusné hodinky Tissot

2 x poukazy na pobyt v horskom hoteli Sliezsky dom

2 x poukazy na pobyt v hoteli Salamander

10 x jednodňových skipassov od Snowparadise Veľká Rača

2x skupinový online kurz anglického jazyka od The Bridge v hodnote 275 eur

2 x lístky na festival Pohoda

10 x celoročné predplatné od Dafilms

3 x poukazy na motokáry od Slovakia Ring

1 x poukážku na dezinfekciu priestoru v hodnote 250 € od firmy Sanosil

1 x poukážku na dezinfekciu bytu v hodnote 250 € od firmy Sanosil

5 x balíkov na dezinfekciu vecí do domácnosti v hodnote 50 € od firmy Sanosil

5 x let balónom od Daruj Let Balónom

1 x vzdelávací zájazd do Nemecka od Goethe-Institut v hodnote 2 500 €

3 x poukážky na vnímavé hračky od Toyeto v hodnote 100 €

1 x zájazd pre dve osoby na dve noci s raňajkami a neobmedzeným vstupom do wellnessu od Hotel International

6 x DNA test v hodnote 1 200 € od DNA ERA

2. Žrebovanie sa uskutoční 22. 2. 2021. Žrebovanie prebehne náhodným výberom zo všetkých platieb predplatiteľov, ktoré budú uskutočnené v termínoch trvania predplatiteľskej súťaže. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica bude uložená u organizátora k nahliadnutiu.

Článok III

Informovanie výhercov a odovzdanie cien

1. Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre upovedomení emailovo, telefonicky alebo písomne na základe dostupnosti kontaktných údajov. Menovitý zoznam výhercov bude uverejnený na www.tyzden.sk.

2. Organizátor odovzdá ceny emailom alebo poštou, v niektorých prípadoch aj osobne pre marketingovú účely so súhlasom výhercu.

3. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto predplatiteľskej súťaži.

4. Organizátor oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Účastník súťaže svojou účasťou v predplatiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami dáva účastník súčasne v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) organizátorovi - spoločnosti W Press, a.s. so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 907 266, dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, u výhercu aj fotografia, za účelom zapojenia sa do predplatiteľskej súťaže, možnosti preverenia platnej účasti v predplatiteľskej súťaži, informovania o priebehu predplatiteľskej súťaže a odovzdania výhry výhercom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Osobné údaje nebudú zverejnené, okrem výhercov, ktorých osobné údaje budú zverejnené na webových stránkach organizátora (v rozsahu meno a priezvisko, fotografia, fotodokumentácia z odovzdania výhry a pod.). Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Účastník súťaže ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže ako dotknutá osoba vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

3. Z predplatiteľskej súťaže sú vylúčení:

  • zamestnanci spoločnosti W Press, a.s.,
  • ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave predplatiteľskej súťaže.

4. Pravidlá predplatiteľskej súťaže sú k dispozícii všetkým na www.tyzden.sk počas celej doby trvania predplatiteľskej súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.

5. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel predplatiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu zverejní organizátor na www.tyzden.sk, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.

6. Tieto pravidlá predplatiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.tyzden.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na www.tyzden.sk.

V Bratislave dňa 16. 11. 2020